Slik så investorene for seg vindkraftverket på Siragrunnen. Nå har olje- og energiministeren satt foten ned. Foto: MULTICONSULT AS

Avgjørelsen ble tatt i departementet mandag. Departementet legger vesentlig vekt på ulemper Siragrunnen vindkraftverk vil ha for naturmangfold og fiskeri.

Det betyr at landsdelen går glipp av investeringer på totalt 4,7 milliarder kroner og over 1000 arbeidsplasser.

Klage

I januar i fjor avslo Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) konsesjonssøknaden til Siragrunnen AS om å få bygge en vindmøllepark på Siragrunnen utenfor Åna-Sira på kommunegrensen mellom Flekkefjord og Sokndal i Rogaland.

grafikk2sp.ai

Hensynet til blant annet fiskeri, landskaps og fugleliv ble den gang funnet viktigere enn produksjon av 780 Gwh som tilsvarer årsforbruket til 39.000 norske boliger. Avslaget ble anket, men har altså nå fått sin avgjørelse av olje— og energiminister Tord Lien.

Positivt

Departementet har tatt hensyn til at Siragrunnen vindkraftverk vil gi et tilskudd av fornybar energi på inntil 780 GWh årlig. Departementet skriver i sin avgjørelse at det også har lagt vekt på at selve tiltaket kan bidra positivt til arbeidsplasser og aktivitet i regionen.

Slik så investorene for seg vindkraftverket på Siragrunnen. Nå har olje- og energiministeren satt foten ned. Foto: MULTICONSULT AS

Videre har departementet lagt vekt på at prosjektet har tilslutning fra Sokndal, Flekkefjord og Farsund kommuner og Vest-Agder fylkeskommune.Men departementet bemerker at hensynet til industriutvikling med lokal produksjon av fundamenter til anlegget, anses å ligge utenfor det som skal inngå i en konsesjonsbehandling etter energiloven.

Avslaget

Departementet mener vindkraftverket vil føre til forringelse av naturmangfold, og peker på negative virkninger for bestandsutviklingen av NVG-sild og konsekvensene for fugler på trekk.

— I den forbindelse er det lagt vekt på den samlede belastningen på fugl i regionen, samt føre var-prinsippet hvor virkningene er usikre. Departementet legger vekt på at Miljødirektoratet og Riksantikvaren har kommet til at prosjektet vil føre til svært stor konflikt for de temaer direktoratene skal ivareta.

Avstanden fra Kirkehavn til nærmeste vindturbin på Siragrunnen skulle være ca 8-10 km. Foto: MULTICONSULT (fotomontasje) AS

Departementet har lagt vekt på at vindkraftverket vil påvirke det lokale fiskeriet negativt. Dette gjelder særlig fiskere som bruker garn. Departementet støtter seg her til vurderingene fra Fiskeridirektoratet.Departementet har også lagt vekt på at vindkraftverket vil påvirke landskapet negativt.

Høye investeringer

Departementet har lagt vekt på at investerings— og driftskostnadene vil være svært høye sammenlignet med landbaserte vindkraftverk. Selv om det er usikkerhet rundt investerings- og driftskostnadene, legger departementet til grunn at de i alle tilfeller vil være vesentlig høyere enn for landbasert vindkraft.

Etter en helhetsvurdering konkluderer dermed departementet med at de samlede skader og ulemper overskrider fordelene med etablering av Siragrunnen vindkraftverk, og velger derfor ikke å gi konsesjon til anlegget.