FLEKKEFJORD: Men prosjektet vil ifølge selskapet Siragrunnen AS likevel bli lønnsomt uten offentlige tilskudd.

Mens Norges nest største vindpark på Lista fikk 388 millioner kroner i statsstøtte, vil offshore-vindparken på Siragrunnen kunne realiseres uten offentlige tilskudd. Det er gunstige avskrivingsregler på norsk sokkel som gjør at den planlagte vindparken til mellom 4 til 6,4 milliarder kroner kan bli god butikk. Ved at offshore-møllene bidrar til å elektrifisere oljeinstallasjoner, og dermed redusere nasjonens samlede co2-utslipp, vil oljeselskap som inngår en leieavtale av vindparken kunne benytte seg av de spesielt gunstige avskrivingsreglene som gjelder på norsk sokkel.

Store installasjoner

I den reviderte konsesjonssøknaden som er sendt til Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE), går det fram at selskapet Siragrunnen AS ønsker å bygge et sted mellom 25 og 67 vindmøller, eller vindturbiner som er den korrekte betegnelsen. Tårnene på disse vil kunne bli fra 80 til 140 meter høye, og totalt opptil 215 meter medregnet vingene. Det er søkt konsesjon for en totalt installert effekt på inntil 200 megawatt (1 MW = 1 million watt). Det er nesten tre ganger så mye som Norges nest største vindmøllepark, som snart står ferdig med 31 turbiner på Lista.

Konsesjonssøknaden er nå lagt ut til offentlig ettersyn, og frist for å komme med uttalelse til planene er satt til 10. februar 2013. Det er ventet at havmøllene på grensen mellom Vest-Agder og Rogaland vil møte sterk motstand hos fiskerinæringen. Siragrunnen er den eneste kystnære fiskebanken mellom Stadt og svenskegrensen, og er kjent for å være viktige gyteområder for både sild, torsk hyse, sei og hummer.

– Fra vårt ståsted vil det være rene galskapen å si ja til vindmøller i et så viktig fiskeområde. Det har vi også tidligere gitt sterkt uttrykk for, sier daglig leder Trygve Bjørnerem i Fiskerlaget Sør.

Forstår fiskerne

Daglig leder Harald Dirdal i Siragrunnen AS sier han har full forståelse for at fiskerne ønsker å verne om et område som de har hatt enerett på i alle år, men mener samtidig vindparken ikke vil ødelegge fisket. Han viser til at de fysiske installasjonene bare vil legge beslag på 0,2 prosent av planområdet, og at nye steinfyllinger vil skape gode oppvekstvilkår for fisk.

– Det er nesten én kilometer mellom hver av turbinder, og alle kabler vil være overfiskbare. Det er aldri blitt påvist at fisken blir skremt i driftsfasen av offshoremøller, og vi ønsker å ta fiskerne med på råd både når det gjelder plassering av turbiner og hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres, sier Harald Dirdal.

– Lavere konfliktnivå

Mens fiskerne protesterer, mener Siragrunnen AS, selskapet bak offshore vindparken, at det er flere fordeler med å flytte møllene til havs der vindforholdene er bedre enn på land. Avstanden til bebyggelse er større og konflikt med frilufts og reiselivsinteresser mindre.

Eiendomsskatt

Flekkefjord og Sokndal kommuner vil ved en realisering av offshore-vindparken kunne se fram til henholdsvis 5–8 millioner og 20-28 millioner kroner i årlig eiendomsskatt i de første ti driftsårene. Deretter vil skatteinntektene avta i takt med avskrivinger av investeringene. Utbygger frister ellers med 200 arbeidsplasser i anleggsperioden og 15 i driftsperioden, samt lokale leveranser på flere hundre millioner kroner.

Onsdag 28. november inviterer NVE til folkemøte om planene i Flekkefjord, mens fristen for å komme med en høringsuttalelse er 10. februar 2013.