I Oslo og Bergen diskuterer politikerne å innføre utslippsfrie soner i bysentrum der bensin— og dieselbiler ikke vil ha adgang. For mange er dette radikale tanker.

Tine Sundtoft, klima- og miljøminister

Men utfordringene vi står overfor når det gjelder luftforurensing og global oppvarming krever nye løsninger. En av disse løsningene er å bytte ut fossile kjøretøy med elbiler, ladbare hybridbiler og hydrogenbiler.

Bilen er en fantastisk oppfinnelse. Den gir oss frihet og fleksibilitet. Den tar oss til jobben på hverdagene og ut på ulike fritidsaktiviteter på kveldene og i helgene. Vi handler, kjører barn, besøker foreldre og venner. For mange er også bilen viktig som symbol. Den forteller noe om hvem vi er, eller ønsker å være.

Men biler som går på bensin og diesel er i ferd med å bli gårsdagens løsning. De forurenser lufta vi puster inn. Verst er det i byene. De slipper dessuten ut betydelige mengder CO2, en klimagass som gjør at temperaturen på kloden vår øker faretruende.

Transportsektoren står for nær en tredel av Norges totale klimagassutslipp. Disse utslippene må ned dersom Norge skal nå målet om 40 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2030. > Transportsektoren står for nær en tredel av Norges totale klimagassutslipp.Samtidig viser en ny rapport fra Miljødirektoratet at det nettopp er innenfor transportsektoren at vi kan gjøre de mest effektive enkeltgrepene for å få ned klimagassutslippene i Norge.

Noen frykter at et grønt skifte vil bety flere restriksjoner, dyrere bensin og mindre frihet.

Men overgangen til et lavutslippssamfunn betyr ikke at vi skal slutte å kjøre bil. Det betyr at vi skal kjøre biler som har lave eller ingen utslipp av forurensende og klimaskadelige gasser. Altså renere luft og mindre klimagassutslipp.

Vi skal føre en politikk som oppmuntrer til kjøp av denne typen biler, og det er bred enighet i Stortinget om nettopp dette. Det har allerede gitt oppsiktsvekkende resultater. Mer enn hver femte nye bil som er solgt i Norge hittil i år, er ladbar. Det viser ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Elbilene står for 18,3 prosent av det totale nybilsalget. De ladbare hybridene utgjør 3,8 prosent av salget. Salget av ladbare hybrider er nesten tredoblet i forhold til samme periode i fjor.

Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler har så langt i år vært 99 gram per km. Det er oppsiktsvekkende lavt i forhold til andre land, og hvis nordmenn fortsetter å kjøpe enda flere lav— og nullutslippsbiler er vi på god vei til å nå målsettingen om 85 gram CO2 per km innen 2020. Dette er oppmuntrende tall.

Sammen med målet om at økningen i trafikkveksteni de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, bidrar null- og lavutslippsbiler til å redusere CO2-utslippet fra transportsektoren. I tillegg oppnår vi mindre lokal forurensing i byene. Vi er på riktig vei.

Framover blir det dessuten viktig at vi får økte resultater innenfor andre typer kjøretøyer som varebiler, lastebiler, busser, anleggsmaskiner, traktorer, skip og ferjer. Elektrifisering av ferger og passasjerskip, ytterligere elektrifisering av jernbane, innblanding av biodrivstoff og flytting av godstransport fra vei til bane og skip, er noen tiltak.

Salgsutviklingen for elbiler i Norge har vakt internasjonal oppsikt og blir omtalt som en suksess. På samme måte som Tyskland har gått foran med sitt Energiewende, så har Norge på seg både klatretrøya og ledertrøya i overgangen til miljøvennlig transport. En av tre elbiler som selges i EU— og EFTA-landene, selges nå i Norge.

De som påstår at elbilene går på skitten kullkraft, har ikke tatt inn over seg at kraftmarkedet er i full endring. Overgangen til mer miljøvennlig strømproduksjon har pågått i to tiår i Europa. Gjennom å stimulere til et marked for null- og lavutslippsbiler, bidrar også Norge til det globale, grønne skiftet. Uten et marked vil ikke de store bilprodusentene finne det lønnsomt eller regningssvarende å satse på utvikling av denne typer biler. De må få klare politiske signaler om at null- og lavutslippsbiler er framtiden.

Norsk elbilpolitikk bidrar til dét.

Les også

For noen år siden var elbiler en sjeldenhet og for spesielt interesserte. I dag finnes de i alle størrelser og for enhver lommebok. Produksjonskostnadene er på vei nedover. Det samme er batterikostnadene. Mens rekkevidden er på vei opp, selv om dén fortsatt er en utfordring for mange.

Det statlige foretaket Enova overleverte nylig sin strategi for ladestasjoner for elbil til regjeringen. Enova tar sikte på å etablere hurtig— og fleksiladere langs hovedveiene mellom de store byene. Målet er å redusere den mye omtalte «rekkeviddeangsten» for mange elbileiere.

Veksten i antallet elbiler på norske veier er oppmuntrende. Men det betyr ikke at elbiler vil være den eneste nullutslippsbilen i framtiden. Hydrogenbiler, som bare slipper ut vann, kan vise seg å bli et annet, viktig alternativ.

Mange, blant annet den norske investoren Øystein Stray Spetalen, har så stor tro på hydrogen at han har kjøpt et dansk hydrogendrivstoff-selskap for 300 millioner kroner. Bilfabrikanten Hyundai har allerede en modell på det norske markedet. Toyota lanserer sin hydrogenbil Mirai i år, og andre fabrikanter har biler under utvikling.

Regjeringen tror det er flere veier til å redusere utslippene fra transportsektoren til et minimum på sikt.

Et skritt på veien var det da Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ble enige om nye prinsipper for bilavgiftssystemet hvor lave utslipp av CO2 og NOx premieres. Dette vil framskynde en reduksjon av forurensende og klimaskadelige utslipp fra bilene og sette oss på riktig vei for å nå klimamålene.