Det er positivt at Venstre, SV og Miljøpartiet har gått sammen om å verne skogs- og engområdet ved Gimle.

Politikere i Høyre og Arbeiderpartiet snakker om det grønne skiftet, men har dessverre tatt lite hensyn til dette i den praktiske politikken.

Miljøvernminister Barth Eide gikk i sommer ut og ba kommunene ta vare på naturen i byområder og ikke bygge den ned. Det var både viktig for folkehelsen og for problemene med den økende og intense nedbøren. I den fremlagte reguleringsplanen for Gimle/KKG legges det dessverre ukritisk opp til å ødelegge både eng og skog.

Skogsområdet det er snakk om er ikke bare et viktig bruks- og rekreasjonsområde for folk i nærområdet, det er også av stor betydning for fugle- og dyreliv, og ikke minst for viktige insekter og det biologiske mangfoldet.

Her er politikerne i by- og stedsutviklingsutvalget på befaring tidligere i år. Det er politisk flertall for å hogge ned skogen ved Gimle gård. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

AP og Høyre blir ofte fremstilt som de to ansvarlige styringspartiene i politikken, men skal dette være troverdig i et miljø- og klimaperspektiv, må de også kunne vise denne ansvarligheten ved å bevare skog og eng ved Gimleveien/KKG.

Det er fremlagt alternative skisser for hvordan volleyballhall og baneanlegg kan plasseres på en bedre og mer fortettet måte enn det den fremlagte planen fra kommunen viser. Å ta vare på skogen er derfor ikke i konflikt med å få utvidet idrettstilbudet på KKG. Derfor kommer en klar melding til de ansvarlige styringspartiene: Ta det grønne skiftet alvorlig og bevar skog og eng på Gimle!

Planen legger opp til å hogge ned skogen for å få nye 75 parkeringsplasser langs Gimleveien. Dette tiltaket har ligget inne i en gammel reguleringsplan, ja, så gammel at det før miljøpersperktivet var en del av planarbeidet.

Det siste beboerne i Gimleveien trenger, er økt trafikk. I rushtiden står trafikken tett gjennom boligmrådet, og det er ikke akseptabelt. Flere har pekt på at dersom man ønsker flere p-plasser, kan disse bygges i en parkeringskjeller som planen viser som en mulighet.

For øvrig bør fotballbane, volleyballhall og volleyballbaner kunne fortettes på allerede utbygd område, slik at man unngår å beslaglegge både skog og eng. Slikt gjør man dersom man mener noe med det grønne skiftet.

Les flere saker, debattinnlegg og kommentar om Gimleskogen: