KRISTIANSAND/OSLO: Fredag ble det klart at Riksadvokaten vil be om Viggo Kristiansen frifinnes for ugjerningen i Baneheia i 2000.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud beklaget til Kristiansen og hans familie.

– Denne saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv. Også hans nærmeste har lidd et ufattelig tap. Jeg vil derfor på vegne av påtalemyndigheten på det sterkeste beklage den urett som er begått, sa Maurud på fredagens pressekonferanse.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjorde fredag påtalemyndighetens avgjørelse i Baneheia-saken mot Viggo Kristiansen Foto: Gorm Kallestad / NTB

Avgjørelsen innebærer at Oslo statsadvokatembeter vil be Borgarting lagmannsrett avsi en frifinnende dom. Det er ikke satt noen dato for behandlingen av saken foreløpig, men det vil trolig kunne skje i løpet av kort tid.

Rent formelt vil det bli lagt ned påstand om frifinnelse for post 1 til 3 i tiltalebeslutningen. Dette er punktene som omhandler drap og voldtekt på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

Agder-politiet beklager

Etter pressekonferansen kom det beklagelser også fra politidirektør Benedicte Bjørnland og Agder statsadvokatembeter. Klokka 15 kom politimester Kjerstin Askholt med en beklagelse på vegne av Agder politidistrikt.

– Jeg beklager, dypt og oppriktig. Viggo Kristiansen har urettmessig sittet veldig mange år i fengsel, og vi i politiet må være vår del av ansvaret for det. Avgjørelsen i dag innebærer også at vi ikke nådde målet vårt for etterforskningen; vi har ikke klart å gi de pårørende et endelig svar i den grufulle saken med deres to små jenter som offer, sier Askholt i en pressemelding.

Se vår sending i opptak her:

Vil ha gransking

Riksadvokaten mener alle steiner må snus for å finne ut hva som gikk galt.

Han ber om at det gjøres en uavhengig gransking, men vil også vurdere egne tiltak for å unngå tilsvarende feil igjen.

– Jeg har i dag vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, og foreslått at departementet nedsetter et uavhengig undersøkelsesutvalg. Jeg vil uavhengig av dette vurdere behovet for tiltak internt i påtalemyndigheten, sa Maurud.

Vil fortsette etterforskningen

Etter pressekonferansen fikk Maurud spørsmål om hva som skjer videre med Jan Helge Andersen. Andersen ble i 2002 dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen, men frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Frifinnelsen av Kristiansen innebærer at ingen er dømt for drapet på Paulsen.

Maurud opplyser at saken vil bli etterforsket videre.

– Men jeg kan ikke si noe mer om Andersens situasjon nå, svarte Maurud.

Jan Helge Andersens forsvarer opplyser at Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning.

– Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier forsvarer Svein Holden til Fædrelandsvennen.

1. juni 2021 ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila. Her blir han hentet av faren og kjørt hjem til Eg. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ikke grunnlag for straffeforfølgelse

Statsadvokatene i Oslo har ledet etterforskningsarbeidet. 2. september sendte de sin innstilling til Riksadvokaten.

Maurud bekrefter at statsadvokatene anbefalte en frifinnelse av Kristiansen.

– Etter grundige overveielser har jeg kommet til samme konklusjon, sier Maurud.

– Det samlede etterforskningsmaterialet gir ikke grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for de forholdene han ble dømt for i Baneheia-saken, sa Maurud.

– Sentralt for vurderingene er at det ikke foreligger tekniske bevis som knytter Kristiansen til handlingene, sier Maurud.

Ikke bevist DNA fra to personer

Maurud gikk gjennom bevissituasjonen, som han mener ikke gir grunnlag for straffeforfølgelse av Kristiansen.

Riksadvokaten pekte blant annet på at DNA-sporene i saken er analysert og vurdert i flere omganger.

– Et gjennomgående trekk ved de sakkyndige vurderingene er at prøvene inneholder svært små mengder DNA. Det øker risikoen for feilkilder, sa Maurud.

Han mener det er klart at DNA-analysene fra 2000 og 2010 er beheftet med stor usikkerhet. Disse viste da at det muligens var spor etter to menn i prøvene om ble sikret fra de drepte jentene.

De nye DNA-analysene har ikke bekreftet at dette var riktig.

– Det foreligger ikke DNA-bevis som tilsier at Kristiansen var involvert, sa Maurud.

Han går langt i å si at mobilaktivteten til Kristiansen gir ham et alibi. Kristiansen sendte og mottok tekstmeldinger i tidsrommet drapene ble begått. Meldingene gikk via basestasjonen EG A. Denne har ikke dekning på åstedet.

– Telebevisene trekker i retning av at Kristiansen ikke er skyldig, sa Maurud.

Statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei overtok ansvaret etter gjenåpningen. Riksadvokaten bekrefter at de har anbefalt å legge ned påstand om frifinnelse. Foto: Dan P. Neegaard Dan P. Neegaard/Aftenposten

Tror ikke på Andersen

Riksadvokaten mener Andersens forklaring er preget av uriktigheter.

– I sin kjerne står vi igjen med at det kun er Andersens forklaring som underbygger at Kristiansen er skyldig. Etter min vurdering kan Andersens forklaring ikke tillegges vekt. Jeg finner det klart at påtalemyndigheten må legge til grunn at Kristiansen, da de straffbare handlingene ble begått, oppholdt seg ved sin egen bopel. Det følger av dette at det ikke er grunnlag for videre forfølgning av Kristiansen, sa Maurud.

Riksadvokaten opplyste at han ikke har vært i tvil om avgjørelsen.

– Påtalemyndigheten vil på denne bakgrunn legge ned påstand om frifinnelse, sier Maurud.

Fædrelandsvennen var i kontakt med Arvid Sjødin en halvtime før presskonferansen.

Han var da sikker på at utfallet ville bli frifinnelse.

– Jeg er ikke spent på resultatet, sa Sjødin, som skulle følge pressekonferansen på Hotel Bristol i Oslo.

Skal til retten

Det er Borgarting lagmannsrett som avsier en frifinnende dom.

Retten må samtidig utmåle en straff for de øvrige forholdene Kristiansen ble dømt for. Kristiansen ble i tillegg til ugjerningene i Baneheia dømt for overgrep mot en annen jente, samt krenking av privatlivets fred. Disse forholdene er ikke gjenopptatt.

Saken går nå til videre behandling i Borgarting lagmannsrett.

– Forberedende dommer i Borgarting lagmannsrett vil så snart saken er formelt kommet inn til lagmannsretten ta kontakt med partene for å drøfte den videre behandlingen av saken, både framgangsmåten for avgjørelsen av den delen av saken som omhandler de forhold som er gjenåpnet og de forhold som er rettskraftig avgjort ved Kristiansand byretts dom. Lagmannsretten vil gi saken høy prioritet og forutsetter at partene bidrar til at saken får en rask, endelig avgjørelse, opplyser Borgarting lagmannsrett i en pressemelding.

Kjempet for frifinnelse

Kristiansen ble i 2002 dømt for drap og voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia. Han nektet straffskyld under rettssaken, og har siden kjempet for en gjenåpning.

Etter flere avslag fikk Kristiansen til slutt medhold av Gjenopptakelseskommisjonen.

Avgjørelsen kom 18. februar 2021. I juni ble Kristiansen løslatt fra Ila.

Statsadvokaten i Oslo, som overtok saken fra Agder statsadvokatembeter, besluttet å iverksette flere etterforskningsskritt.

Nye DNA-analyser ga flere treff på Jan Helge Andersen, men ingen på Viggo Kristiansen.

2. september sendte statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg sin innstilling til Riksadvokaten.

Hva skjer med Andersen?

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for sin rolle. Han ble prøveløslatt i 2016.

Etter gjenåpningen ble Andersen siktet på nytt for drapet han ble frikjent for i 2001. Dersom Riksadvokaten mener det kan bevises at Andersen drepte begge jentene, kan påtalemyndigheten kreve at saken mot han blir gjenåpnet.

Det vil i så fall føre til at hele Baneheia-saken blir behandlet på nytt i retten. Da vil Viggo Kristiansen trolig bli kalt inn for å vitne.