ENDEPUNKT: Omtrent til hit på Vigeland i Lindesnes kommer det motorvei. Fylkesordfører Terje Damman (t.v.) hadde gjerne sett at statssekretær Geir Pollestad og Samferdselsdepartementet hadde åpnet opp for å planlegge firefelts vei videre vestover. Foto: Torstein Øen

LINDESNES: – Statens vegvesen har foreslått at motorveien mellom Kristiansand og Vigeland, som er kostnadsberegnet til i underkant av 10 milliarder kroner, skal delfinansieres med bompenger. Det er ikke tatt stilling til hvor eventuelle bomstasjoner skal komme, og hvor mye det vil koste å kjøre på veien, sier regionveisjef Kjell Inge Davik.

Prisen for oppgraderingen av hele europaveien med fire felt fra Kristiansand til Vigeland og vekselvis to og tre felt videre til Stavanger er beregnet til om lag 17,2 milliarder kroner.

ENDEPUNKT: Omtrent til hit på Vigeland i Lindesnes kommer det motorvei. Fylkesordfører Terje Damman (t.v.) hadde gjerne sett at statssekretær Geir Pollestad og Samferdselsdepartementet hadde åpnet opp for å planlegge firefelts vei videre vestover. Foto: Torstein Øen

Statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet presenterte onsdag regjeringens planer for ny og oppgradering av eksisterende E 39 mellom Kristiansand og Stavanger. Regjeringen går inn for å bygge full firefelts motorvei på hele strekningen mellom Kristiansand og Vigeland i Lindesnes.

"Dødsveien"

Videre vestover skal E 39 være vekselvis to og tre felt, og ha midtdeler. På strekninger med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på under 8000 vil det imidlertid ikke bli midtdelere i tunneler eller for eksempel på høybroen over Fedafjorden i Kvinesdal.

– Vi er i full gang med å planlegge den nye veien. Dersom reguleringsarbeidet går raskt og prosjektet blir prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) som legges fram i april, kan anleggsarbeidene på motorveien komme i gang 2017 eller 2018. Med tre års byggetid kan veien da tas i bruk i 2020 eller 2021, sier Kjell Inge Davik.– E 39 mellom Kristiansand og Stavanger er en av få gjenværende dødsveier i Norge. På 10 år har over 50 personer mistet livet på denne veistrekningen. Det er hovedgrunnen til at regjeringen vil oppgradere veien til høyere standard enn dagens trafikk egentlig gir grunnlag for, sier Geir Pollestad.

Slik blir veien

I grove trekk vil motorveien gå i dagens trasé fram til Søgne, der det pågående reguleringsarbeidet vil bestemme hvor den skal gå. Det blir tunnel fra Breimyrkrysset til Volleberg. Fra Søgne vest blir det helt ny trasé helt bort til Vigeland.

På hele strekningen mellom Kristiansand og Vigeland skal det bygges firefelts vei med midtdeler som vil ha tilsvarende standard som E 18 mellom Kristiansand og Grimstad. Fartsgrensen vil bli satt til 100 km/t.

SAMSTEMTE: Mens flere ordførere fra opposisjonspartiene på Stortinget uttrykte misnøye med regjeringens E 39-satsing på Sørlandet, var fylkesleder Thor Jørgen Tjørhom i Senterpartiet (t.v.) og Toril Runden godt fornøyde med budskapet fra statssekretær Geir Pollestad. Foto: Torstein Øen

Fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder gleder seg over å få motorvei fra Kristiansand til Vigeland, men skulle gjerne sett at departementet hadde åpnet opp for å planlegge fire felt helt til Stavanger slik en samlet landsdel lenge har kjempet for å få.– Det er liten vits i å bruke penger på å planlegge en firefeltsvei som vi ikke regner med vil bli bygd. Forskjellen på den oppgraderingen som regjeringen foreslår og firefelts motorvei helt til Stavanger er 18 milliarder kroner. Dette er penger som det nok er mer bruk for andre steder i landet, sier Geir Pollestad.

Ferjefritt i vest

Statssekretæren sier sørlendinger ikke trenger å frykter at deres stamvei skal komme i skyggen av store veiplaner på Vestlandet.

– Det er verdt å merke seg at regjeringens ambisjoner om å bygge ferjefri E 39 innen 20 år, også inkluderer oppgradering av E 39 fra Kristiansand.For å oppnå en mest mulig helhetlig og kostnadseffektiv veibygging har departementet bestemt at hele strekningen mellom Kristiansand og Stavanger skal utredes og planlegges under ett. Utbyggingsmessig skal strekningen fra Kristiansand og fram til bomstasjonen ved Handeland på Kvinesheia bygges og utbedres først. Deretter strekningen Flekkefjord – Ålgård og til slutt det vesentlig mindre strekket mellom bomstasjonen på Kvinesheia og Flekkefjord, som sto ferdig med delvis ny trasé høsten 2006.