LINDESNES: – Dette er bra! Vi har fått fullt gjennomslag for halvannet års lobbyvirksomhet. Denne satsingen på vei vil gi et formidabelt løft for Vest-Agder. Jeg håper og tror at det nå også kommer penger i NTP, som blir lagt fram over påske, sier fylkesleder Linda Verdalen i Arbeiderpartiet.

Hun sier det nå er opp til berørte kommuner å bidra til en smidig og rask regulering av ny veitrasé, og advarer kommunepolitikere i landsdelen mot å forsinke en mulig anleggsstart.

– Vi er selvsagt takknemlige for alle veimidler som landsdelen kan få, men det er ikke mye fremtidsrettet å ikke planlegge og legge til rette for en framtidig motorvei videre vestover, sier ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) i Lindesnes.

Vil kjempe videre

– Vi vil fortsette å kjempe for firefelts-alternativet. Skulle vi ikke vinne fram, må det i det minste kunne planlegges for at veien senere kan bygges ut til motorveistandard, sier ordfører Ingunn Foss (H) i Lyngdal.

Ordfører Tore Askildsen (KrF) i Mandal karakteriserer regjeringens satsing på E 39 som halvveis.

– Trafikkutviklingen vil i årene framover likevel tvinge fram videre utbygging. Samfunnsøkonomisk er det ingen tvil om at det er best å ta hele strekningen i et jafs nå, sier han.

Mye tungtrafikk

Ordfører Jan Sigbjørnsen (H) i Flekkefjord er skuffet over at regjeringen ikke i det minste vil planlegge for en fremtidig firefelts motorvei vest for Vigeland. Han mener den store andelen tungtrafikk burde vært vektlagt mye høyere.

Senterpartiordfører Johnny Greibesland i Songdalen er veldig glad for at departementet vil planleggingen ny E 39 under ett, slik at også strekningen fra Kristiansand og Søgne kommer med.

– Som alle andre skulle også jeg ha sett at det kom motorvei helt til Stavanger, men vi må også lytte til Statens vegvesens anbefalinger om at trafikkgrunnlaget i dag er for lite.