Bakgrunnen for spørsmålet er en fremtidig byvekstavtale for kristiansandregionen. Dette vil være en helhetlig plan for transport og omfatter vei, kollektiv, sykkel og gange. Kristiansandsregionen består av kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand og Vennesla. Bakteppet er at trafikken i de store byene har økt i takt med befolkningsøkningen. Norge har påtatt seg nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser om reduserte CO2-utslipp. Ett av tiltakene er å unngå videre vekst i biltrafikken i og rundt de største byene.

De ni største byene har en byvekstavtale eller skal forhandle om en. Disse avtalene skal inneholde tiltak som støtter opp under nullvekstmålet for personbiltrafikken. Det er foreslått både positive og restriktive virkemidler for å nå målene. Bompenger er virkemiddelet som virker best på å dempe bruken av bil. Bompengeordningen, som nå ligger til forventet behandling i Stortinget i vår, er utarbeidet her i regionen. Den er nødvendig for å komme i forhandlingsposisjon for en byvekstavtale. Forslaget er vedtatt i fylkestinget i Agder og i bystyret i Kristiansand.

Arne Thomassen. Foto: Kjartan Bjelland

Holmer-Hoven reflekterer i kronikken over om det settes opp en bom for å gi IKEA en ulempe. Slik er det naturligvis ikke. Mange bompunkter fordeler ulempene ut på en større del av de reisende og blir dermed mer rettferdig. IKEA må sees som en del av Sørlandsparken og den totale virksomheten i området. Det vil være feil å måtte betale bompenger inn til sentrum i Kristiansand og samtidig ha en ordning hvor man ikke betaler inn til Sørlandsparken. Det ville ha stimulert til økt biltrafikk.

For å klare å nå nullvekstmålet er det helt nødvendig at flere erstatter en god andel av sine bilreiser med kollektivreiser. Ordføreren adresserer at bedriftene i området ikke egner seg særlig for å bruke kollektive løsninger. Dette fordi de tilbyr varer man typisk ikke kan ta med seg på buss. Det er på mange måter riktig, men det betyr også at kundene ikke bruker denne veien særlig ofte. De blir dermed heller ikke belastet på daglig basis.

Gruppen som vil merke dette mest, er de ansatte i bedriftene som skal til og fra jobb. Derfor er det viktig å ha et godt kollektivtilbud i området. Det går buss til og fra IKEA hvert tiende minutt i rushtiden og hvert tyvende minutt på dagtid. Østfra må man riktignok bytte buss ved Dyreparken. I og med at bussen til og fra IKEA går relativt ofte, gir det ikke veldig stor overgangstid mellom rutene. I tillegg planlegges det en ny kollektivakse via Sørlandshallen og gjenvinningsstasjonen. Dermed blir det et bedre kollektivtilbud til de delene av Sørlandsparken øst som nå mangler tilbud. I Kollektivkonsept 2030 er det også foreslått å forsterke kollektivtilbudet mellom Lillesand og Kristiansand i rushtiden.

Videre stilles det spørsmål ved om det hadde vært mer effektivt å sette en bom ved Dyreparken. Dette er imidlertid en reiselivsdestinasjon som har sine besøkende fra hele landet. Formålet med bommene er å få oss til å endre vaner i hverdagen. I dette tilfellet er det ikke turistene som er målgruppen på samme måte.

Dersom vi ikke endrer reisevanene våre de neste 10 årene, kan vi få 36.000 flere biler inn og ut av Kristiansand sentrum hvert døgn.

Så skal vi huske at samarbeidet om areal og transportplan i kristiansandsregionen gjennom en årrekke har forvaltet belønningsmidler fra staten. Midlene har regionen mottatt for sitt arbeid med å nå nullvekstmålet. I tillegg til statlige belønningsmidler har hver kommune bidratt med midler basert på antall innbyggere. Lillesand har vært en del av dette samarbeidet og har gjennom årene bidratt med i overkant av 2 mill. kroner. Samtidig har kommunen fått bygget kollektiv-, sykkel- og gangprosjekter for i overkant av 46 mill. kroner. I tillegg ligger det inne planer om ytterligere prosjekter i Lillesand per i dag på om lag 5 mill. kroner. Dette er utenom de videre planene for prosjekter som ligger inne i en byvekstavtale i årene framover. Lillesand har med andre ord fått mye ut av samarbeidet.

I diskusjonen om bompunkter og bussbytter må vi ikke miste det store bildet. Trafikkveksten i kristiansandsregionen vokser mest av alle landets byregioner. Dersom vi ikke endrer reisevanene våre de neste 10 årene, kan vi få 36.000 flere biler inn og ut av Kristiansand sentrum hvert døgn. Det tilsvarer en sammenhengende rekke med biler på over 15 mil. Samlet ville de kreve parkeringsplasser tilsvarende 40 fotballbaner.

I en ny bompengeordning er det planlagt å gjennomføre prosjekter også i Lillesand. Dersom kommunen velger å trekke seg ut av det regionale samarbeidet, kan dette falle bort. Bommene i bompengepakken fase 3 vil sannsynligvis bli realisert. Spørsmålet er om Lillesand vil være med videre og høste fruktene.

Etter at forhandlingene med staten er gjennomført vil saken komme til politisk behandling i Kristiansand kommune og i Agder fylkeskommune.

Hva mener du? Du kan sende et debattinnlegg til debatt@fvn.no

Innlegget må være minst 1000 tegn, og kunne stå for seg selv.

Les mer her om hvordan du skriver et godt debattinnlegg.