Den virker diskriminerende og skaper utenforskap. Noen russ blir stemt ut som det heter. Stemt ut? Som i reality-TV. Av forskjellige grunner.

Jeg skrev:

«Det beste ville nok vært å fjerne hele greia. Russefeiringa har utviklet seg til en pengegalopp som skyver mange russ til side og skaper og forsterker utenforskap. Noen er ikke populære nok til å bli invitert på en russebuss, andre har ikke råd og noen liker ikke hele opplegget. Men føler seg presset til å være med. Dem er det få eller ingen som tar hensyn til.

Det er oppsiktsvekkende. Men det er nok politisk vanskelig å få vekk russevesenet. Russetiden er jo styrt av russen selv. Og av de som tjener på feiringen. Men å flytte russetiden til etter eksamen, er opp til politikerne. Det burde være en enkel sak for handlekraftige og styringsvillige politikere å sørge for at ungdommen får de beste mulighetene til å skaffe seg den viten, kunnskap og innsikt som trengs mer enn noen gang i framtidas Norge. Dyktig og kunnskapsrik ungdom blir mangelvare.»

foto
Helge Sten Thorbjørnsen. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Etter å ha sett Debatten og hvem som var med i diskusjonen, ble jeg forskrekket over at det ikke bare er faglig kunnskap det er for lite av hos enkelte ungdommer. Det gjelder i enda større grad etikk og moral.

Hvem er de, de som står bak utstemmingene? Hvem er det som leder an? Og de som dilter etter? Hvem er de? Hvorfor er ikke protestene høyere? Hva har de lært gjennom 13 års skolegang? Hvor er empatien? Hvor er konsekvenstenkingen?

Hva har de lært om etikk og moral? Og om mobbing som har vært et satsingsområde for skolen på alle trinn i 30 år?

Er det noe i undervisningen, i læreplanene og i skolens målparagrafer som skaper noen elever vi ikke liker? Gudskjelov så gjelder det et lite mindretall. Foreløpig.

Flertallet av norske elever er flotte mennesker. Demokratisk innstilt, etisk bevisste og kritiske.

I den overordnede delen av læreplanen heter det i kapitelet om opplæringens verdigrunnlag, under tittelen Kritisk tenking og etisk bevissthet:

«Etisk bevissthet er å veie ulike hensyn mot hverandre og er nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske. Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.

Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft».

Det sier skriften. Er det bare fine ord i den overordnede delen av læreplanen?

Hvordan blir målsettingen nedfelt i undervisningen? Hvem har ansvaret? Hvilke fag. Hvilke lærere? Kommer etisk vurdering til syne i noen karakterer? Eller er ansvaret for kritisk tenking og etisk bevissthet fullstendig pulverisert? Hva skal skolen gjøre med elever som klart står til stryk i å foreta etiske vurderinger? Som velger etiske løsninger som rammer medelever? Som ekskluderer andre. Og som dermed viser utrolig dårlig dømmekraft. Som utfører handlinger som tyder på stor mangel på empati? Som stemmer ut? Som tror at reality-TV er virkeligheten?

Og dette skjer i en verden hvor kritisk tenking og etisk bevissthet er viktigere enn noensinne. Demokratier står for fall, rettsstater svekkes og det kriges i Ukraina. I Europa, noe vi ikke trodde var mulig. Menneskerettighetene angripes fra flere kanter.

Det er ikke kunnskap i matematikk og realfag som avgjør vår framtid, som man skulle tro etter politikernes opphausing av disse fagene. Det er kritisk tenking og etisk bevissthet som må styre all undervisning. All utvikling. Fra ørsmå detaljer som russ og rulling. Og det er meningen med overordnet del av læreplanene, sies det fra skolehold. Og det er viktig.

For aldri før har teknologien hatt så store muligheter til å gjøre så mye djevelskap som nå. Aldri. Uten offentlig kontroll utvikles det algoritmer av gud og hvermann. Også i Norge. Algoritmer som lager roboter som er autonome. Tar egne beslutninger. Teknologi som snart skaper nye mennesker. Etter ønske. En teknologi; en mangel på empati og etisk tenking som vil ødelegge verden. Hvis ikke noe gjøres straks.

Den måten russen ruller på nå, er et omen på hvordan vår felles framtid vil bli, dersom vi ikke lykkes i å få våre ungdommer til å forkaste denne måten å feire avslutningen av 13 skoleår på. Men derimot inkludere hverandre, vise omsorg for hverandre og få inn i ryggmargen at noen handlinger påvirker andre. Negativt.

Den måten russen ruller på nå, er et omen på hvordan vår felles framtid vil bli, dersom vi ikke lykkes i å få våre ungdommer til å forkaste denne måten å feire avslutningen av 13 skoleår på.

Politikerne kan selvsagt ikke fraskrive seg ansvaret for at russ oppfører seg som de gjør. Også utenfor skoletid. De sitter med eventuelle løsninger. Det kan ikke overlates til skolene.

Det er fem grunnleggende ferdigheter i læreplanverket:

Å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.

Snarest mulig bør en sjette grunnleggende ferdighet legges til: kritisk tenking og etisk bevissthet.

For hvem er de neste som blir stemt ut når dagens russ blir framtidens politikere, framtidens industriledere og framtidens borgere? For, som vi vet, så er utestenging én vel etablert praksis i menneskehetens historie. Folkeslag, kvinner, fargede, homofile.