Men det blir både mangelfullt og feilaktig når Petter Benestad (V) beskriver havna som defensiv, og anklager vårt styre for ikke å gjøre jobben sin.Tvert imot, Kristiansand Havn har en lederrolle blant norske havner når det kommer til klima— og miljøtiltak.

Sammen med Oslo var Kristiansand landets første havn med høyspent landstrømsanlegg til den faste fergetrafikken. I dag er Superspeed tilkoblet strøm fra land når den ligger til kai i Kristiansand. Det har resultert i en årlig reduksjon av Co2-utslipp på 2300 tonn, NoX-utslipp på 34 tonn, og partikkel- og SoX-utslipp på mellom 1-2 tonn.

Uten offentlig tilskudd

Videre har vi fortsatt å fokusere på landstrøm, og i fjor høst gikk vi til innkjøp av et landstrømanlegg tilpasset offshorefartøy. Investeringen ble foretatt uten en krone i offentlige tilskudd, og i dag er offshoreskipet Siem Danya 2 koblet til anlegget.

Til sammenligning har for eksempel Bergen Havn gjennomført investeringer i landstrøm som et spleiselag mellom havna, kommune- og fylkeskommune.

Offensivt er det også at Kristiansand Havn var første havn i landet til å innføre rabatter for miljøvennlig skip.

Nå har det endelig kommet på plass en tilskuddsordning for landstrøm i regi av Enova, og Kristiansand Havn er blant havnene som har søkt. Hvorvidt vi får tilskudd er heller usikkert, da vi vet at andre byer har større utfordringer knyttet til luftforurensing enn hva tilfellet er i Kristiansand. Poenget er at vi aldri har sittet på gjerdet, og ventet på tilskudd. Vi gjennomførte investeringer før det kom tilskuddsordninger på plass, og lenge før det ble aktualisert i media. Det vitner om en offensiv havn.

Offensivt er det også at Kristiansand Havn var første havn i landet til å innføre rabatter for miljøvennlig skip. Det internasjonale registeret The Environmental Ship Index (ESI), registrerer miljøprofilen til skip basert på mengden utslipp. Skipene som scorer på høyt på indeksen får rabatt i Kristiansand Havn. Heldigvis har flere norske havner fulgt vårt eksempel de siste årene, og vi mener det utgjør et effektivt virkemiddel for å stimulere til grønn teknologiutvikling i skipsfarten.

Miljøvennlig drivstoff

Som en oppfølging av miljørabatten ønsker vi å styrke tilbudet til skip som bruker miljøvennlige drivstoff. På tross av at fartøyene som i dag anløper Kristiansand er underlagt strenge utslippsregimer, så er det behov for å utvikle- og stimulere til mer miljøvennlige drivstoff i sjøtransporten. LNG (naturgass) er et eksempel på det som kan bli fremtidens foretrukne drivstoff. I samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune kartla Kristiansand Havn markedet for potensielle investorer for et tankanlegg i Kristiansand. Arbeidet resulterte i en intensjonsavtale med Gasnor. Frem til nå har det dessverre hverken vært tilstrekkelig interesse i markedet, eller politisk vilje til å forsere en investering. Vi mener derimot at det er viktig å få på plass et miljøvennlig drivstofftilbud i Kristiansand, men skal vi klare det må vi jobbe sammen.

Som en oppfølging av miljørabatten ønsker vi å styrke tilbudet til skip som bruker miljøvennlige drivstoff.

Det viktigste klimatiltaket vi kan gjennomføre i årene fremover er å redusere Co2-utslippene fra transportsektoren, og det mest effektive virkemiddelet for å nå målet er å flytte gods fra veg til sjø- og bane. De største skipene i verden i dag har en transportkapasitet som tilsvarer en sammenhengende kø av trailere mellom Paris og Rotterdam dersom volumet skulle bli kjørt på veien. Det sier noe om dimensjonene. Nå er det ikke slik at disse monsterskipene vil anløpe Kristiansand i de kommende år, men for hver container vi får over på sjø- og bane forsvinner det en trailer fra vegen. Vårt umiddelbare svar på dette er Vatnestrøm jernbaneprosjektet. Prosjektet vil årlig flytte omlag 5000 trailere med Voss vann fra veg til bane- og sjø. Det er til glede for både miljø- og transportsikkerheten.

Videre handler det om dobbeltspor til fergeterminalen. På andre siden av Skagerrak har den danske stat finansiert en ny jernbaneterminal i Hirtshals Havn. Det vil øke volumet av jernbanelast over fergen. Vi må svare med investeringer i Kristiansand slik at godset fra Europa kan fortsette på bane også i Norge. Skal vi få dette til må vi ha politisk hjelp til å løfte investeringen på nasjonalt nivå, og det må bli prioritert i NPT sammenheng.

Sertifisert Miljøfyrtårn

Kristiansand Havn er sertifisert Miljøfyrtårn. Sertifiseringen handler i stor grad om interne tiltak, og god miljøbevissthet i egen organisasjon. Vi har etablert rutiner for vårt miljøarbeid, og det har et prioritert fokus i alle avgjørelser vi tar.

Fokus på vårt arbeid utvikler oss videre, samtidig som det øker innsikten i hva en havn faktisk driver med.

Så kan vi alltid bli bedre, og vi håper lokale politikere fortsetter å fokusere på Kristiansand Havn. Fokus på vårt arbeid utvikler oss videre, samtidig som det øker innsikten i hva en havn faktisk driver med. I dag opererer vi i et marked der vi konkurrerer om aktivitet, og spesielt innenfor offshoresegmentet. Det er en betydelig inntektskilde for havna, men viktigst av alt så genererer det oppdrag i millionklassen til vårt regionale næringsliv. Alle aktører forholder seg til nasjonale regler om utslipp. Det er en forutsetning. Regionen er avhengig av en god og effektiv havn i Kristiansand, og i det store bildet er et høyt aktivitetsnivå på havnen bra for både næringslivet, og for miljøet.

La oss heller jobbe sammen for å få mer last over på kjøl.