I en av sakene ble interne retningslinjer presentert, og en forklaring på hvordan kommunen har opprettet en praksis på håndheving av disse retningslinjene. Konsekvensen av denne håndhevingen har Fvn fulgt gjennom oppfølgende artikler om boligeiere som har fått pålegg av kommunen om opphør av bruk. Også boligeiere som leier ut godkjente soverom til studenter har fått slike pålegg.

Den siste artikkelen, publisert 4. mai, omtalte boligeiere som har sett seg nødt til å selge eiendommene sine på grunn av håndhevelsen av retningslinjene. Plan- og bygningssjef Venke Moe uttalte til Fvn at kommunens oppgave har vært å lage retningslinjer for å gi de folkevalgte noe å styre etter. Hun la til at bystyret ikke har vedtatt disse bestemmelsene. Ved at plan- og bygningsavdelingen utarbeider og håndhever interne retningslinjer som ikke er vedtatt av våre folkevalgte politikere i bystyret, har kommuneadministrasjonen tatt på seg rollen som lovgiver i tillegg til at de utøver makt og pålegger sanksjoner. Dette bryter med et av de mest grunnleggende prinsippene i demokratiet vårt, nemlig maktfordelingsprinsippet, og er med på å svekke lokaldemokratiet i Kristiansand.

Maktfordelingsprinsippet i kommunalt perspektiv innebærer en balanse mellom politisk og administrativ makt. Bystyret, bestående av demokratisk valgte representanter, skal fatte politiske beslutninger, mens kommunens administrasjon skal iverksette og administrere disse beslutningene. Dette prinsippet sikrer at politiske avgjørelser er forankret i demokratisk valgte organer og bidrar til å hindre maktmisbruk samt sikre demokratisk kontroll.

Når kommunen lager interne retningslinjer og håndhever dem uten at de er vedtatt av bystyret, bryter dette med maktfordelingsprinsippet. Administrasjonen tar over en rolle som tilhører de folkevalgte, nemlig å utforme retningslinjer som berører innbyggernes rettigheter og interesser. Dette skaper et demokratisk underskudd og svekker innbyggernes tillit til kommunens politiske prosesser.

Alette Dybesland Lie

Listekandidat Kleppelista

Kommunens praksis skaper også uforutsigbarhet, ettersom innbyggerne ikke kan vite hvilke regler som gjelder til enhver tid. Dette strider mot formålet med kommuneplanen, som skal være kommunens viktigste styringsdokument og gi forutsigbarhet og klare rammer for både innbyggere og næringsliv. Usikkerheten kan føre til vilkårlige avgjørelser som skader innbyggernes interesser.

Ved å bryte maktfordelingsprinsippet på kommunalt nivå, krenkes innbyggernes rettigheter, og tilliten til lokaldemokratiet svekkes. Dette kan resultere i økt politikerforakt og mindre engasjement i lokalsamfunnet – en uheldig utvikling for Kristiansand kommune.

For å gjenopprette tilliten og respekten for maktfordelingsprinsippet, må ledelsen i kommuneadministrasjonen og politikerne ta ansvar. Dette innebærer at alle retningslinjer som angår innbyggernes rettigheter og interesser, blir vedtatt av bystyret i tråd med demokratiske prosesser. Kommunen må også være transparent og åpen om sine prosesser, slik at innbyggerne kan føle seg trygge på at deres interesser ivaretas i samsvar med demokratiske prinsipper.