Han forespeiler oss en epokegjørende grønn framtid for Agder med en storstilt ny industrivekst i sju framtidsrettede, grønne sektorer som vil gi tusenvis av grønne arbeidsplasser. Han avslutter det superoptimistiske budskapet sitt med å slå fast at Agder er klar og at staten ved Støre må følge opp og kjenne sin besøkelsestid.

Som mangeårig politiker vet Thomassen at en forutsetning for å fatte gode beslutninger er at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Den ensidige, grønnmalte framtiden han forespeiler oss, har imidlertid sider som fylkesordføreren helt overser. All industrisatsing, også den som er en del av omleggingen til et bærekraftig samfunn, påfører natur og artsmangfoldet store ødeleggelser og belastninger, og den krever uante mengder energi og råstoffer selv om den «grønnmales» aldri så mye. Vi kan ikke skyve bort en nyansert, kritisk debatt om forbruk av natur, rettferdig fordeling av klodens ressurser og konsekvenser. Dette er en uunngåelig følge av den klondykestemningen Thomassen trekker opp for Agder. Et par eksempler:

I Farsund planlegges en «næringspark» over et areal på 2,2 km2. Her er landets beste landbruksjord, et Ramsarområde (våtmark), myr, m.m. På «Sørlige Nordsjø II» er det planer om å bygge over 1500 bunnfaste vindturbiner, over at areal på 2591 km2 i ett av verdens viktigste gytefelt for nøkkelarten tobis. Lyngdal og Lindesnes har flatsprengt enorme arealer i strandsona i håp om å kunne lokke til seg havvindindustri. Jeg regner også med at Thomassen inkluderer infrastruktur som nye kraftgater og firefelts motorvei gjennom Agder som forutsetning for den grønne veksten.

Naturvernforbundet leverte merknader til «Regionplan Agder 2030», en plan som Thomassen viser til for den grønne satsingen. Våre merknader til Thomassen og andre fylkespolitikere var at like viktig som teknologisk ny, grønn vekst vil det være å ta vare på natur og artsmangfold, stabilisere og dempe forbruket. Klima- og naturkrisene er en og samme sak. For Thomassen betyr nok våre merknader til Agders framtida ikke så mye, men de speiler godt det vi alle må vende oss mot – FNs bærekraftsmål og det FNs forskere innstendig ber oss om formidlet til oss av Guterres; å redusere klimaproblemene og ødeleggelse og tap av natur og artsmangfold. I den sammenhengen er forbruksreduksjon uunngåelig.

Like viktig som teknologisk ny, grønn vekst vil det være å ta vare på natur og artsmangfold.

Store spørsmål følger av fylkesordførerens artikkel fordi den utelukker enhver betenkelighet som følger av den vekstpsykose han tar til orde for. Hvilke konsekvenser den gigantiske industrisatsingen har for verden for øvrig med de ressursene, de råvarene denne grønne veksten vil kreve og hvilken natur vi etterlater til våre etterkommere i Agder, er krevende, men nødvendige spørsmål å stille. Omstillingen «Det grønne skiftet» vil i særlig grad bety at vi reduserer det økologiske avtrykket vårt radikalt. Det er ikke lett for noen av oss, men uunngåelig.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.