Regjeringen la 23. juni frem sin plan for hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Planen, eller veikartet, inneholder syv satsinger som sammen utgjør «Grønt industriløft». Dette er satsinger på områder hvor regjeringen mener Norge har komparative fortrinn for ny grønn vekst. De syv satsingene er på områder hvor Agder har spesielt gode forutsetninger: havvind, batterier, hydrogen, CO2 –håndtering, prosessindustri, maritim industri samt skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi.

Målet med «Grønt industriløft» er å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant basert på våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industrielle kompetanse og historiske fortrinn. Det er viktig for Agder at veikartet blir en suksess og vi tar, og vil fortsette å ta ansvar.

De syv satsingene er på områder hvor Agder har spesielt gode forutsetninger: havvind, batterier, hydrogen, CO2–håndtering, prosessindustri, maritim industri samt skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi.

I norsk målestokk er vi på mange måter allerede en «grønn industri- og energigigant». Agder er Norges største eksportfylke av industrielle varer, og vårt kraftoverskudd utgjør halvparten av Norges samlede overskudd. De ulike delmålene i «Grønt industriløft» er også i tråd med målene i strategiplanen vi er samlet om på Agder, Regionplan Agder 2030.

I norsk målestokk er vi på mange måter allerede en «grønn industri- og energigigant».

Agder er ledende innenfor prosessindustri og maritim industri, gjennom henholdsvis Eyde-Klyngen og GCE NODE. Videre er Morrows etablering av batterifabrikk i Arendal, og regionens felles satsing på Fremtidens Havvind to pågående initiativ som – om de lykkes – ytterligere vil styrke Agder som en grønn industri- og energigigant nasjonalt.

Det er også planer for storstilt produksjon, lagring og bruk av hydrogen flere steder i fylket. CO2-håndtering jobbes det målrettet med på Returkraft i Kristiansand. CO2-håndtering er å fange CO2 (karbondioksid) fra røykgasser, og å deponere denne CO2en trygt i reservoarer flere tusen meter under havbunnen ut i Nordsjøen. Lykkes Returkraft med dette vil de kunne fjerne CO2 tilsvarende 1/3 av Kristiansands klimautslipp i dag. Denne typen teknologi vil også kunne bli tatt i bruk ved store industriområder andre steder på Agder.

foto
Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder (H). Foto: Kjartan Bjelland

Vi har også en sterk posisjon når det gjelder skog- og trenæring og øvrig bioøkonomi. Våre skog- og marine ressurser kan skape ny industri. Særlig vil jeg trekke frem prosjektet «Tre på Agder» som har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i fylket, og planene om etableringen av Biozin i Åmli. Tang- og tarenæringen vår blir viktig for fremtiden, både for å dekke et økende matbehov, påvirke klima i positiv retning, samt bidra til et mer bærekraftig havbruk. Den nystartede Norwegian Seaweed Cluster har naturligvis medlemmer fra Agder.

Agder har altså naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn. Dette gir fantastiske muligheter for mer ny grønn industri. Men det forutsetter selvsagt at alle gode krefter på Agder må samarbeide. Det må vi gjøre på tvers av sektorer, fagområder og kommunegrenser.

Agder har altså naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn. Dette gir fantastiske muligheter.

Da er det godt at vi også har forutsetninger og lang og god erfaring med denne type samarbeid på Agder. Industrien på Agder må selv være i front for å gripe mulighetene og løse utfordringene i det grønne skiftet. Men også forsknings- og utdanningsinstitusjonene må være med på laget. Offentlig sektor spiller også en viktig rolle med tilrettelegging for fysisk infrastruktur, nye næringsareal og attraktive lokalsamfunn på hele Agder.

Nye industrier krever nye nasjonale rammevilkår. Agder må stå sammen om vi skal hevde oss i nasjonal og internasjonal konkurranse. Skal vi påvirke vår nasjonale industripolitikk må vi samles om ett klart budskap så Agder taler med en stemme. Det skal ikke være noe tvil om hvor Agder står.

Skal vi påvirke vår nasjonale industripolitikk må vi samles om ett klart budskap så Agder taler med en stemme.

Vi har allerede en regionalpolitisk havvindgruppe, hvor ledere for regionrådene i Agder sitter. Her er vi enige om å samarbeide om felles politiske standpunkt og budskap i samarbeid med næringslivsinteressene i Fremtidens Havvind. Jeg er helt sikker på at vi kan samles til flere slike samarbeid og møteplasser, om alle de sju industriområdene. Forutsetningene ligger til rette, Agder er klare.

Itte no knussel Støre, vi tar alle sju!

foto
Returkraft. Foto: Tormod Flem Vegge

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.