Nå er det opp til det nyvalgte bystyret og Kultur- og idrettsutvalget å følge opp alle de gode intensjonene i strategien. Som nyvalgt nestleder i kulturutvalget gleder jeg meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet, til å glede kommunens innbyggere, kunstnere, kulturarbeidere.

Kulturlivet i Kristiansand skal være en drivkraft for regionen. Kulturstrategien tar for seg fremgangsmåter og satsingsområder, her skal jeg beskrive noen av målene og virkemidlene som må til for at strategiens visjon «Kultur i alt vi gjør», kan bli en realitet.

I bystyrets behandling av strategien fikk Venstre flertall for at vi i Kristiansand skal ha sterke kulturinstitusjoner, et fritt kulturfelt som blomstrer og gjør det enklere og tryggere å være kunstner. Derfor er det viktig at den styrende koalisjonen i det nye bystyret (H, KrF, Frp, V og Sp) har slått fast at vi skal videreføre tilskudd og øvrige rammevilkår til kulturinstitusjonene på dagens nivå og etter gjeldende avtaler i hele bystyreperioden. Skal vi ha sterke kulturinstitusjoner trenger de forutsigbarhet, det er de nå sikret, og det vil bli fulgt opp i budsjettene bystyret skal vedta i desember.

Den politiske plattformen for koalisjonspartiene slår også fast at vi skal støtte opp om kompetansesentrene for å bidra til utvikling av kulturlivet og kulturbasert næring. Dette sammenfaller godt med kulturstrategiens mål om at Kristiansand skal ha gode arbeids- og produksjonsvilkår for talenter, kunstnere og kulturarbeidere.

Men det er ikke bare kulturinstitusjonene og kompetansesentrene som skal sikre kunstnere og kulturarbeidere gode arbeidsforhold og gi oss gode opplevelser.

For meg som kulturpolitiker er det derfor viktig å være med i en politisk plattform som slår fast at vi skal videreutvikle Odderøya for kultur og andre kreative næringer.

For Venstre er det viktig å utvikle kulturbasert næring. I kulturstrategien fikk Venstre flertall for å legge til rette for at kreative næringer kan bidra til nye arbeidsplasser. Utenom Oslo er det kanskje ingen kommuner som har satset like mye som Kristiansand for at vi skal bruke kultur og kreativitet til å skape nye arbeidsplasser. Stiftelsen Cultiva og senteret CreaTeME på Universitetet i Agder er drivkraft for den digitale utviklingen innen kunst- og kulturfeltet. Gjennom deres teknologiske satsning har Kristiansand en mulighet til å få kompetanse og ta en ledende nasjonal posisjon innen digital transformasjon. Det blir spennende å følge dette arbeidet, og det blir viktig at kommunen støtter opp.

Skal vi lykkes er det også viktig at det ikke bare er det profesjonelle kunst- og kulturlivet som skal støttes og legges til rette for. Jeg vil støtte helhjertet opp om kulturstrategiens mål om at vi må ha en kombinasjon av et profesjonelt kulturliv, talentutvikling, faglig utvikling, kompetanseheving, gode arbeids- og produksjonsvilkår og, ikke minst, et mangfoldig kulturliv for å oppnå kvaliteter i kunsten i Kristiansand. I Kristiansand skal kunst og kultur bidra til kvalitet og attraktivitet i senterområder og nærmiljøer.

Venstre har som mål at Kristiansand skal være en av Europas fremste kulturbyer. Den beste måten for kommunen å støtte opp om kulturlivet på er ved å la kulturen være fri og bidra konstruktivt med arealer, lokaler og virkemidler til initiativer fra kulturlivet selv. Ved å ha «kultur i alt vi gjør» vil vi bedre innbyggernes levekår og folkehelse og gir identitet, tilhørighet og stolthet.