Vi ønsker at våre innbyggere skal oppleve at vår by er full av mennesker som inkluderer, gir sosial støtte og motvirker opplevelsen av ensomhet, ufrivillig isolering og sosial segregering.

I våre planer står det «Likestilling er rettferdig for det enkelte menneske, samtidig som det er grunnleggende for et demokratisk samfunn at mennesker med ulik bakgrunn deltar med sine ressurser. Kristiansand kommune legger til grunn at likestilling handler om at alle skal ha samme muligheter for samfunnsdeltakelse uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller -uttrykk.»

Men verken folkevalgte eller ansatte i kommunen kan klare dette uten hjelp fra det frivillige. Og vi takker for at dere ønsker å bli med å hjelpe oss.

En annen viktig del av å oppnå reell likestilling, er at vi i majoriteten av befolkningen, som støtter mangfold, inkludering og likestilling – viser vår støtte høyt og tydelig i hverdagen, året rundt. Enten det er i diskusjoner med en kollega i lunsjen som sier noe diskriminerende, eller å stille spørsmål ved praksis i eget trossamfunn, eller om man ser et medmenneske bli utsatt for rasisme på busstoppet uten at noen griper inn. Taus støtte har liten nytte. Vi må alle vise støtten gjennom ord og handlinger.

Taus støtte har liten nytte. Vi må alle vise støtten gjennom ord og handlinger.

Vi er enig i at dersom alle innbyggere skal oppleve tilhørighet, trygghet og delta i samfunnet ut ifra egne forutsetninger, må alle få mulighet til å være aktive deltagere i arbeidet med å skape et inkluderende og mangfoldig samfunn der alle innbyggere skal oppleve god livskvalitet, mestring, tilhørighet, trygghet og inkludering.

Det er sant at det må legges til rette for at alle kan delta likeverdig og aktivt i utvikling av lokalsamfunnet dersom vi ønsker å redusere levekårsforskjeller og motvirke utenforskap. Vi trenger helt klart at også minoriteter får være aktive deltagere i hele denne prosessen ikke bare som mottakere. Vi er nødt til å speile hele vår befolkning også som arbeidstakere, frivillige, styreledere og folkevalgte.

Vi er enig med Skeiv Verden i at frivilligheten er en viktig aktør for å nå disse målene og at vi ikke kan gjøre dette alene. Frivillige organisasjoner, folkevalgte forsamlinger og medieoffentligheten er viktige arenaer for samfunnsdeltakelse og demokrati. Vi ønsker å sikre at alles synspunkter og erfaringer blir ivaretatt gjennom disse kanalene, og at det i praksis er like muligheter til deltakelse.

Vi heier på dere i Skeiv Verden når dere utfordrer kommunene på Sørlandet til å ta mangfoldet på alvor ved også å fremme arbeidet til religiøst uavhengige minoritetsorganisasjoner, for å jobbe med å skape nettverk og møteplasser på egne premisser, skapefellesskap og snakke om utfordringene på egne premisser.

Kristiansand kommune ønsker at så mange som mulig bidrar i dette arbeidet og ønsker å invitere alle som har anledning til å delta sammen med oss til å gjøre dette enda mer synlig hele året, og håper dere og så mange som mulig har anledning til å delta på dette og alle de viktige arrangementene under Demokratiuken.