Jeg skulle egentlig ønske du hadde rett i dine forsøk på å gjøre storkommunen bedre enn det som fremkommer i din argumentasjon. Jeg må derfor ta dine påstander for meg punktvis:

1) Vi som vil ha Søgne kommune tilbake har forsvart fastlegenes mulighet til å bare være fastleger til nytte for folk flest. Det skulle bare mangle. Vi ønsker også en oppgavefordeling for fastlegene i Søgne som er like tilfredsstillende for dem som den midlertidige løsningen Kristiansand kommune har gjennomført i to år nå. Det vil Søgne og Songdalen ha god og forsvarlig økonomi til å klare. Og vi mener også det er mulig å fortsette dagens legvaktsordning uten at det skal gå ut over fastlegenes primærarbeid.

I denne sammenheng nevner du ikke det Søgne har mistet: Jordmortjenesten, kreftkoordinator, helsestasjon og vaksinering.

Fastlegene presiserer at den gamle legevakten ikke kan gjenoppstå. Det stemmer. Derfor er det betryggende å se den nye legevakten fungere utmerket i Søgne, slik den også vil kunne gjøre i Søgne og Songdalen kommuner alene.

2) Skolene i Søgne har fått redusert sine bevilgninger med kr 19 328 per elev per år etter sammenslåingen. Du hevder at storkommunens skoler «i hvert fall ikke har blitt dårligere». Når skolebudsjettet da kuttes med 80 mill kr i inneværende år, mener du da at dette ikke betyr noe for kvaliteten på skolen?

Til opplysning sakses fra Unicefs rapport for lovpålagte tjenester til barn følgende: Grunnskolen i Kristiansand: 28 prosent under landsgjennomsnitt i brutto driftsutgifter per barn 6-15 år (kr 126,908 / kr 175487).

Kulturtilbud: 71 prosent under landsgjennomsnitt i brutto driftsutgifter idrett per barn 6-20 år (kr 584/kr 2038).

Avviksmeldingene som kommer inn til skolene i Kristiansand setter stadig nye rekorder i antall og alvorlighetsgrad, og det er umulig å ikke trekke sammenhengen mellom denne økningen, og reduksjonen i skolebudsjettet. At du verifiserer dine meninger med en rapport som ikke er ferdigbehandlet politisk er i beste fall påfallende.

3) Om busstilbud får du ha meg unnskyldt. Dette er stort sett et fylkeskommunalt anliggende som styres av AKT. Busstilbud og priser påvirkes ikke direkte av kommunesaken. Selv sykler jeg og bruker båt som fremkomstmiddel.

4) Økonomien i en selvstendig Søgne kommune ble omtalt av Statsforvalter i kunnskapsgrunnlaget som like god som i andre kommuner på tilsvarende størrelse. Går man inn i kunnskapsgrunnlagets kapittel 7 så ser vi at både Søgne og Songdalen vil få et betydelig større økonomisk handlingsrom som egne kommuner enn ved å forbli bydeler i storkommunen. Fordi Søgne og Songdalen ligger langt forut for Kristiansand hva angår fremtidige investeringer til skole- og omsorgsbygg, går gjelda i S/S betydelig ned, mens det motsatte gjelder for Kristiansand.Lavere gjeldsbyrde vil frigjøre penger til nære og gode tjenester for å kunne bygge opp igjen best mulige tjenester for innbyggerne i S/S.

5) Om uventede og globale hendelser og krig har du helt rett. Det hadde ikke rammet S/S som alenekommuner mer enn en storkommune.

Til det beste for skole/oppvekst, eldreomsorg, kultur og total infrastruktur har vi beskrevet og belyst dette ved flere anledninger. Du finner det på vår nettside min-kommune.no.

Om ærlighet er det mye å si. For min del handler det om å opplyse om det man vet om en sak. Ikke selektere argumenter til egen fordel. For ærlighet varer jo lengst?

Innlegget er forkortet. Red.