Tvert imot skal vi styrke tilbudet ved sykehuset i Flekkefjord, og bygge videre på den kompetansen og det gode tilbudet sykehuset har i dag innen medisin, gynekologi og ortopedi – som utgjør det aller meste av pasientbehandlingen som utføres.

Et spesialisert senter for planlagt kirurgi, som en arbeidsgruppe nå utreder på oppdrag fra styret, skal altså være et supplement til den aktivitet som skjer i Flekkefjord i dag. Sykehuset skal med andre ord ikke utvikles til kun å ta planlagte behandlinger, men skal styrkes på dette området. Status for arbeidsgruppens arbeid var tema på styremøtet i Sørlandet sykehus HF den 8. november, der Grøvan var til stede som tilhører.

Grøvan har rett i at det per nå ikke er et tilbud innen akutt generell kirurgi og traume i Flekkefjord. Dette ble midlertidig stengt høsten 2022 da sykehuset ikke hadde de nødvendige kirurgene på plass for å sikre forsvarlig pasientbehandling. Det har vært jobbet regionalt, nasjonalt og internasjonalt over mange år for å få rekruttert nødvendig personell, men uten hell så langt. Utfordringen deler Sørlandet sykehus med resten av Sykehus-Norge.

Ledelsen ved Sørlandet sykehus har derfor jobbet langs to spor slik styret vedtok i april. Der var ett av punktene at administrerende direktør skulle gå videre med å utrede et senter innen elektiv kirurgi ved klinikk for somatikk i Flekkefjord, samtidig som arbeidet med å rekruttere generellkirurger for gjenåpning av akuttkirurgi og traume skulle fortsette. Det ble etablert en arbeidsgruppe som skulle utrede planene for et spesialisert senter for elektiv kirurgi. Arbeidsgruppen vil i desember legge frem sin rapport for styret, sammen med administrerende direktørs anbefaling for hvordan sykehuset i Flekkefjord skal utvikles videre innenfor kirurgiske fag.

Tillitsvalgte, brukerrepresentanter, ledere og representanter fra ulike fagmiljøer fra sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand har vært aktivt deltakende i arbeidet som har pågått. For alle involverte har det vært et mål å finne gode løsninger for sykehuset i Flekkefjord, for de ansatte og for befolkningen i Agder. Målsettingen vår er å benytte og videreutvikle kompetansen som er i Flekkefjord i dag og å ta i bruk arealene og operasjonsstuene for å få ned ventelistene i Agder. For de som deltar i arbeidet, har ønsket om å skape likeverdige helsetjenester for alle pasienter i Agder vært en drivkraft.

Det har i en årrekke vært et bredt faglig samarbeid mellom sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand innenfor mange fagområder, og det er gode relasjoner mellom ledere og fagfolk. Sykehusene samarbeider også om utdanning og spesialisering for både leger og sykepleiere.

Vi har behov for både kompetansen og kapasiteten i Flekkefjord for å gi befolkningen gode og likeverdige tjenester!