Helårsbolig, fritidsbolig, primærbolig, sekundærbolig, boplikt og konsesjon. Det er lett å bli forvirret, derfor vil jeg prøve å forklare kort hva dette innebærer.

Forskjell på bolig og fritidsbolig

En bolig, enten primær eller sekundær, er ment å være en helårsbolig. Fritidsboliger som hytter, ferieleiligheter eller -hus, er ment til delårsbruk.

Skillet mellom bolig og fritidsbolig går på eiendommens egenskaper og hva det ble søkt om og registrert ved bygging. Ikke hvordan boligen faktisk brukes. Om du oppholder deg mer i fritidsboligen enn i boligen, regnes eiendommen likevel som en fritidsbolig.

Primær- og sekundærbolig

Der du bor og er folkeregistrert er din primærbolig. Leier du den ut til andre, blir den sekundærboligen din. Flytter du tilbake, blir den primærbolig igjen.

Samme bolig kan være primærbolig for én eier og sekundærbolig for en annen. Kjøper du for eksempel hus sammen med din datter, men ikke bor der selv, blir huset primærbolig for datteren din og sekundærbolig for deg. Skatteetaten vil vite om boliger er primær- eller sekundærboliger fordi verdien beregnes forskjellig i skatteoppgjøret.

Hanne Geelmuyden er fast spaltist i Abito. Hun jobber til daglig som eiendomsmegler og fagsjef i Sørmegleren AS. Foto: Sørmegleren

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. Boplikten kan være personlig eller upersonlig. Personlig boplikt betyr at eier må bo der selv, ved upersonlig boplikt kan andre enn eieren bo der. Det finnes tre kategorier boplikt.

1. Lovbestemt boplikt gjelder hvis du overtar en landbrukseiendom over en viss størrelse – med bolighus – fra nær familie, eller du har odelsrett til eiendommen. Da må du være folkeregistrert som bosatt på eiendommen i fem år. Hvis du ikke vil bo her, må du søke konsesjon (tillatelse fra konsesjonsmyndighetene).

2. Boplikt som et vilkår for konsesjon får den som kjøper en konsesjonspliktig eiendom på det åpne markedet. Personen må søke tillatelse til å kjøpe eiendommen, altså konsesjon, og kommunen bestemmer om det skal være personlig eller upersonlig boplikt.

3. Boplikt i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) er den tredje varianten. Dette er boplikt på små eiendommer som normalt er under arealgrensene både for konsesjons- og boplikt. Når du overtar en slik eiendom, kan du slippe å søke konsesjon ved å bekrefte at eiendommen skal brukes som helårsbolig. Du kan velge om du vil bo der selv eller leie ut. Boplikten er oppfylt så lenge noen er folkeregistrert bosatt på eiendommen.

I noen tilfeller kan boplikten unngås hvis man arver eller kjøper boligen fra nær familie som har brukt den som helårsbolig tidligere. Men det er viktig å ha orden i sysakene, for brudd på boplikten kan i ytterste konsekvens føre til at kommunen krever boligen tvangssolgt. Er du usikker, snakk med megleren din så får du hjelp til å finne ut hva som gjelder i den aktuelle kommunen – lykke til!

Foto: Jacob J. Buchard