Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Barn er kroppslige i sin væremåte og de både erfarer, og uttrykker seg med kroppen i og gjennom lek. Leken lar barn få eksperimentere med og prøve ut atferdsmessige, sosiale, kommunikative, samt fysiske ferdigheter og egenskaper i trygge omgivelser. Leken er derfor helt sentral for barns helhetlige utvikling.

At barn får rikelige muligheter til å ta del i frilek, særlig tidlig i barneårene, når de utvikler sine grunnleggende bevegelser, slik som det å løpe, hoppe, hinke, klatre, kaste, sparke, slenge, skli, bære, skyve og snurre, har stor innvirkning på deres muligheter og grunnlag for å delta i bevegelse og idrettsaktiviteter med andre jevnaldrende barn. Samtidig har det stor innvirkning på deres fysiske, mentale og sosiale helse.

Mer voksenstyrt og organisert

Leken har en egenverdi og barn leker uten å ha et bestemt ytre mål med leken. De tar del i den fordi de selv ønsker, de blir oppslukt i den og opplever glede og lekens magi – de leker for lekens egen skyld. Det er imidlertid en økende bekymring for at barns frie og spontane lek er truet av mer strukturerte og organiserte lekaktiviteter. Denne utviklingen mener flere er styrt av en økt institusjonalisering, der barn i mindre grad engasjerer seg i frilek og i større grad blir engasjert i pedagogiske institusjoner og organiserte arenaer.

Dette medfører mindre tid og muligheter for barn til å oppføre seg naturlig, samt utforske, utfordre og utvikle seg i og gjennom lek. Det er blitt framhevet et behov for ytterligere forsking på dette feltet for å se hvilken innvirkning denne endringen har på barns muligheter for og tid til lek. I tillegg er det behov for å se på hvordan det kan tilrettelegges for mer balanserte retningslinjer og læreplaner for å ivareta barns iboende behov for lek.

Barnehagen, skolen og idretten

Det er ingen arenaer barn tilbringer mer tid på enn i pedagogiske institusjoner, slik som barnehagen (96-98 prosent av alle barn er i barnehage) og grunnskolen. Dette gjør disse arenaene til sentrale arenaer for å fremme barns helse og utvikling. Samtidig deltar hele 91 prosent av alle 6-åringer i en eller annen form for organisert idrettsaktivitet, og barn som tar del i slike organiserte idrettsaktiviteter engasjeres i stadig yngre alder.

Dette gjør også den organiserte idretten til en særlig viktig arena for å ivareta barns iboende behov for lek. Leken er en del av retningslinjene og læreplanene for barnehagen, grunnskolen og idretten, men det er uklart i hvilken grad de ulike førende dokumentene for disse arenaene adresserer leken i og gjennom bevegelse, og om leken blir fremmet som en måte å støtte opp om barns helhetlige utvikling.

Play-prosjektet i Agder

Det er et behov for mer tverrfaglig kunnskap, for å få en bedre forståelse av barns lek i barnehage, grunnskole og organisert idrett. I samarbeid med institutt for pedagogikk, ønsker institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder å se nærmere på hvordan vi kan gjøre nettopp dette. Vi er nå i gang med å legge grunnlaget for å kunne utvikle en intervensjon som kan prøves ut og implementeres i skoler, barnehager og i den organiserte idretten for barn i alderen 3-8 år.

Ved å skaffe oss en oversikt over kunnskapen som foreligger på feltet, ønsker vi å utvikle en slik intervensjon i samarbeid med de som jobber med barn på disse arenaene, og deretter prøve ut en samordnet tilnærming til hvordan lek kan fasiliteres og stimuleres på de nevnte arenaene for å støtte opp om barnas helhetlige utvikling.

Litteratur:

Logan K, Cuff S; COUNCIL ON SPORTS MEDICINE AND FITNESS. Organized Sports for Children, Preadolescents, and Adolescents. Pediatrics. 2019 May 20:e20190997. doi: 10.1542/peds.2019-0997. ePub ahead of print. PMID: 31110166.

Nijhof SL, Vinkers CH, van Geelen SM, Duijff SN, Achterberg EJM, van der Net J, Veltkamp RC, Grootenhuis MA, van de Putte EM, Hillegers MHJ, van der Brug AW, Wierenga CJ, Benders MJNL, Engels RCME, van der Ent CK, Vanderschuren LJMJ, Lesscher HMB. Healthy play, better coping: The importance of play for the development of children in health and disease. Neurosci Biobehav Rev. 2018 Dec; 95:421-429. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.09.024. ePub 2018 Sep 29. PMID: 30273634.

Sundsdal, E., & Øksnes, M. (2015). Til forsvar for barns spontane lek. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, 1, 1–11. https:// doi.org/10.17585/ntpk.v1.89

Yogman M, Garner A, Hutchinson J, Hirsh-Pasek K, Golinkoff RM; COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH; COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIENE. The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children. Pediatrics. 2018 Sep; 142(3): e20182058. doi: 10.1542/peds.2018-2058. ePub 2018 Aug 20. PMID: 30126932.

Ingirid Geirsdatter Heald Kjær er førsteamanuensis ved UiA. E-postadresse: ingirid.g.kjar@uia.no Foto: UiA
Bård Erlend Solstad er førsteamanuensis ved UiA. E-post: bard.e.solstad@uia.no Foto: UiA