Sanner ba sent onsdag kveld om en juridisk vurdering av sitt handlingsrom overfor Norges Bank fra lovavdelingen.

Fredag formiddag ble svaret kjent og oversendt Stortingets finanskomité, som skal avgi sin innstilling i Tangen-saken senere samme dag.

«Generelle instrukser»

I utredningen heter det blant annet at sentralbankloven trolig medfører «visse begrensninger» i departementets adgang til å instruere Norges Bank ved ansettelse av ny oljefondssjef.»

Men så skriver ekspertene:

«Det er imidlertid gode holdepunkter for at sentralbankloven § 2–13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM».

NBIM er avdelingen i Norges Bank som forvalter oljefondet.

«Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes,» heter det videre.

Sanner varsler at han har hatt begrenset tid til å sette seg inn i svaret, men skriver samtidig i et brev til Stortinget:

- Jeg vil legge lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken.

Frist fredag

Lovavdelingen slår fast at den nærmere vurderingen av hvor langt instruksjonsretten strekker seg, må vurderes konkret og kan tenkes å stille seg ulikt på ulike stadier av en prosess.

Det er Norges Banks hovedstyre og sentralbanksjef Øystein Olsen som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen. Konklusjonen lå tett opptil departementets egen vurdering av saken.

En samlet opposisjon mener Sanner må gripe inn i Tangen-saken, men partiene har vært uenige om hvor avgjørende den eksterne juridiske betenkningen fra Arntzen de Besche er.

– Uavhengig av politisk ledelse

Justisdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan som bidrar med lovtolkninger til departementene.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland opplyser at hun ikke har hatt noen dialog med statsrådkollega Sanner om lovavdelingens bidrag.

– I denne saken er lovavdelingen autonom. Lovavdelingen bistår alle departementene og er ikke underlagt min instruksjon i sånne saker. Det gjør de helt uavhengig av politisk ledelse, sa Mæland til Fædrelandsvennen da hun besøkte Kristiansand torsdag.

Mæland ønsket ellers ikke å kommentere hva hun selv synes om ansettelsen.