— Det er mange som har tjent penger på disse produktene.Avkastningen er avhengig av når man går inn, sa Ryssdal.

På dag to av høyesterettssaken hvor bankkunde Ivar PetterRøeggen krever oppgjør av DNB ble det fokusert mer på lov og rett. I motsetningtil Røeggens advokat John Christian Elden fokuserte DNBs advokat Anders Ryssdalmindre på økonomieksperter, kritiske presseklipp og om de to produktene Røeggenkjøpte var gode eller dårlige.

— Vi noterer at Røeggens advokat har brukt myetid på opplesing av pressekommentarer. Fra vår side vil nok konsentrere oss omrettsstoff og sakens beviser, sier Ryssdal til Aftenposten.

Ryssdal, som er partner i advokatfirmaet Wiersholm,fremhevet i retten at avtaler om investeringer må holdes.

— Forstyrres dette utgangspunktet, forstyrres hele systemet,sa Ryssdal.

Løste saken

Han mener den såkalte Lognvik-saken er helt likRøeggen-saken.

Far og sønn Lognvik gikk til sak mot Storebrand, som demente lurte dem til å kjøpe et såkalt strukturert spareprodukt. Storebrandunderslo informasjon og skjulte faren for tap, mente Lognviks. Det var ikkeHøyesterett enig i, og i februar ble ankesaken forkastet.

— Slik jeg ser det, har allerede Lognvik-saken løstRøeggen-saken, sa Ryssdal.

Røeggen kjente risikoen

Han mener dommen gjør det klart at enhver som tar risikoselv er ansvarlig for eventuelle tap. Faktisk viste Ryssdal til at Røeggenhadde bedre mulighet enn Lognvik til å forstå hva han risikerte.

Begge partene lånte penger til å finansiere kjøp avstrukturerte spareprodukt. Men Røeggen hadde fastrente på lånet, og visstedermed på forhånd hva han måtte betale. Lognvik hadde flytende rente, som gikkrett opp og gjorde produktet langt dyrere enn det han hadde regnet med.

Vognen foran hesten

Han mener begrepet «teoretisk beregnet forventet avkastning»står helt sentralt i saken, men at slike beregninger ikke kan brukes for ågjøre om på en inngått avtale. Ryssdal var nemlig svært tvilende til atøkonomieksperter og kritiske presseartikler egnet seg som en så viktig del avrettsforhandlingene.

— Økonomer har en viktig funksjon. Det er nyttig å få gjortøkonomiske beregninger. Men de kan ikke spå fremtiden. De kan ha teorier omfremtiden, men de slår sjelden til. Så hvis man skal bruke økonomiskeberegninger må man være klar over deres begrensninger, sa Ryssdal.

Han sammenlignet økonomenes spådommer om fremtiden med det åsette vognen foran hesten.

— Det er mange som har tjent penger på disse produktene.Avkastningen er avhengig av når man går inn. Hadde Røeggen for eksempel gåttinn i 1995 og ut i 2001, ville han fått med seg en oppgang, og vi ville ikkevært her i dag. Avkastningen er avhengig av timing, sa Ryssdal.