• Tine anker til Høyesterett

  • — Tine brøt konkurranseloven

  • Tine vant frem

Under forhandlingene mellom Tine og Rema 1000 høsten 2004, ga Rema uttrykk for at de vurderte å kutte ut Synnøve Finden og Q-meieriene dersom Tine ga et godt tilbud.

Tine svarte at de ikke ville betale for en eneleverandøravtale, men skal ha forbedret sitt tilbud til Rema 1000 vesentlig sammenlignet med tilbudet fra året før.

Tine hadde før dette sendt Rema et notat fra et konsulentfirma om fordelene med å ha én leverandør av melk og ost i stedet for to.

- Ikke påfallende økninger

Tine hadde også på forespørsel fra Rema utarbeidet et planogram – en skisse over vareplassering i butikk – hvor varer fra Synnøve Finden og Q-meieriene ikke var med, og bekreftet at Tine var villig til å produsere en EMV-ost, en billigere egen merkevareost, for Rema, oppsummerer Høyesterett.

— Etter flertallets syn hadde Tine ikke brukt uakseptable virkemidler. Avtalen innebar ikke avtalemessige eller faktiske bindinger som tilsa at Rema skulle slutte å ha Synnøve Finden som leverandør, og økningen i de økonomiske ytelsene til Rema var ikke påfallende hvis man tok høyde for Remas motytelser, andre faktorer som kunne påvirke forhandlingsresultatet og Tines ytelser til de andre dagligvaregruppene, skriver Høyesterett i dommen.

Tine slipper dermed bot på 30 millioner kroner.

— Heller ikke var Tines oversendelse av notatet om fordelene med én leverandør, imøtekommelsen av Remas ønske om at Tine utarbeidet planogramutkast uten Synnøve Finden og Q, og av Remas ønske om en EMV-ost, uakseptable virkemidler.

- Veldig godt å sette punktum

Tines konsernsjef Hanne Refsholt var svært fornøyd da Aftenposten kunne fortelle at Høyesterett hadde frikjent dem.

— Det er jo en enorm tilfredshet å motta en sånn konklusjon. Det er veldig godt å sette et punktum som frikjenner oss, sier Refsholt i en umiddelbar kommentar.

Hun peker umiddelbart på de prinsipielle sidene ved saken:

-Først og fremst er dette en oppreisning for TINE og TINEs ansatte. Dommen er samtidig viktig fordi den innebærer at også store leverandører har et handlingsrom som gir anledning til å fremme gode tilbud. Nå har vi fått avklart noen viktige prinsipper knyttet til handlingsrommet rundt konkurransen. Det er jo ved å fremme gode tilbud som er en fordel for forbrukerne og konkurransen, sier Refsholt.

Hun presiserer at hun ennå ikke har fått lest dommen.

Splittet rett

Høyesterett var splittet - 3 mot 2 - i saken.

Mindretallet kom til at Tine hadde overtrådt konkurranseloven paragraf 11 i forhandlingene med Rema.

— Avgjørende for mindretallets resultat var den særlige forpliktelsen til å ivareta restkonkurransen i markedet som påhviler en dominerende aktør. Avtalen med Rema satt Tine i en eneleverandørsituasjon i et marked hvor Tines sterke posisjon medførte særlig svekket konkurranse, med bare én konkurrent som var relativt nyetablert og med svak økonomi – og hvor det var høy terskel for nyetableringer, heter det i dommen.

— Etter en totalvurdering kom mindretallet til at Tines handlinger innebar utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling.