– Norske banker er særlig utsatt i et scenario med økonomisk tilbakeslag, renteoppgang og krakk i eiendomsmarkedene, sier direktør Per Mathis Kongsrud i i Finanstilsynet.

Høy gjeld og høye bolig- og næringseiendomspriser er de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, ifølge Finanstilsynets halvårlige rapport Finansielt utsyn.

– Finanstilsynet forventer at norske banker utviser forsiktighet i utbyttebetalinger og eventuelle tilbakekjøp av egne aksjer, sier Kongsrud videre.

Han viser til at det er stor økonomisk og finansiell usikkerhet, og at bankene i en slik situasjon heller bør sørge for å oppfylle kapitalkravene med god margin.

Norges største bank DNB betalte et utbytte på 19 milliarder til sine aksjonærer basert på resultatene for 2022.

– Kan gi store tap

Tilsynets påpeker at mange næringseiendomsselskaper vil rammes hardt av renteøkninger, lavere leieinntekter og reduserte eiendomsverdier. Det vil igjen kunne gå hardt utover norske banker, som har store utlån til næringseiendomsselskaper.

– Kraftig renteoppgang og økte risikopremier kan føre til et betydelig prisfall på næringseiendom og økt kredittrisiko for bankene. Det er mye gjeld i næringseiendomsselskapene som forfaller de neste årene, og refinansieringsrisikoen er betydelig, sier Kongsrud.

Selv om norske banker er solide, er det ifølge tilsynet betydelig risiko for et økonomisk tilbakeslag kombinert med vedvarende høy inflasjon, såkalt stagflasjon.

– En slik utvikling internasjonalt kan gi store tap og uro i finansmarkedene.

– Utsatt ved ytterligere renteoppgang

Til tross for en rekke rentehevinger til det høyeste nivået på 15 år, har boligprisene holdt seg godt oppe.

– Økt rentenivå har gitt en betydelig økt rentebelastning for husholdningene. Med høy gjeld er mange husholdninger utsatt ved ytterligere renteoppgang, inntektsbortfall eller fall i boligprisene, sier Kongsrud.

Han understreker at norske privatpersoners gjeldsbelastning er høy både historisk og sammenlignet med andre land.

Tilsynet har i mange år advart mot konsekvensene av det høye gjeldsnivået i Norge kombinert med høye priser på både privatboliger og næringseiendom.