– Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig er inflasjonen rekordhøy. Det tilsier en rask renteoppgang i tiden fremover. Kombinert med dempede utsikter internasjonalt vil dette bremse veksten i Norge.

Det skriver SSB i sine ferske prognoser for norsk økonomi.

– Inflasjonen er høy, og prisøkningene er mer bredt basert enn for noen måneder siden. Vi anslår derfor at Norges Bank hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i juni, og ytterligere med 0,25 prosentpoeng både i september og desember, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Norges Banks neste rentebeslutning kommer 23. juni, og det er da varslet ny heving fra dagens nivå på 0,75 prosent. Normalt hever Norges Bank har med 0,25 prosentpoeng om gangen.

– Utfordringen for sentralbanken er at den har en klar instruks om å stabilisere inflasjonen rundt to prosent, og når dagens tall viser en så mye høyere inflasjon på 5,7 prosent, så krever det en raskere renteoppgang enn tidligere planlagt for å komme tilbake til målet, sier Brasch til E24.

Rentetopp på 2,5 prosent

Renteoppgangen kommer som en normalisering etter pandemien og svar på den høyeste inflasjonen siden 1988.

Med ytterligere tre rentehevinger i år på til sammen ett prosentpoeng vil styringsrenten komme opp på 1,75 prosent, før den økes ytterligere neste år, tror SSB.

– Vi anslår at styringsrenten kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret. Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier Thomas von Brasch.

Sentralbanken har også anslått videre oppgang til en topp på 2,5 prosent ved utgangen av neste år.

Trolig fall i realboligprisene

De norske boligprisene har økt mye over lang tid, og prisnivået er nå vesentlig høyere enn før pandemien. Renteoppgangen er ventet å legge en viss demper på boligprisveksten fremover.

SSB varsler også en mer moderat boligprisvekst i årene fremover.

– Økt tilbud av boliger i kombinasjon med økte renter bidrar til å dempe boligprisveksten, slik at realboligprisene trolig faller litt i årene fremover, sier von Brasch.

Realboligprisfall betyr at boligprisene stiger mindre enn den generelle inflasjonen.

– Samlet sett anslås det en boligprisvekst på 5,8 prosent i år. Dette anslaget innebærer at boligprisene vil øke med 1 prosent gjennom resten av året, tilføyer han.

Som følge av en forventet høyere renter har SSB nedjustert boligprisutviklingen fra og med neste år.

Det er nå lagt til grunn at boligprisveksten vil falle fra 2,6 prosent i 2023 til om lag 1 prosent i årene 2024 og 2025. Med dette bildet vil realboligprisene falle i hvert av årene i perioden 2023–2025.

Reallønnsnedgang

SSB regner med at det høye presset i arbeidsmarkedet, med den laveste ledigheten siden 2008, sannsynligvis føre til at lønnsveksten øker mer enn rammene på 3,7–3,8 prosent som partene i lønnsforhandlingene har blitt enige om.

– Vi anslår en årslønnsvekst på 4 prosent i 2022. Ettersom anslaget for inflasjonen har blitt justert opp til 4,7 prosent, innebærer dette likevel en reallønnsnedgang i år, sier von Brasch.

SSB har oppjustert inflasjonen med 1,4 prosentpoeng, noe som hovedsakelig skyldes at kronekursen har svekket seg og at fremtidsmarkedene for elektrisitet og olje indikerer høyere priser enn tidligere lagt til grunn. I tillegg har prisstigningen internasjonalt på andre varer enn energivarer også økt mer enn ventet.

I årene fremover venter SSB derimot at reallønnen vil stige.

– Årslønnsveksten ventes å forbli på rundt 4 prosent i 2023 og 2024, noe som vil gi en reallønnsvekst på knappe 2 prosent som gjennomsnitt over disse to årene.

Avtagende vekst

Uten de forestående renteøkningene ville inflasjonen trolig forblitt høyere enn inflasjonsmålet, og norsk økonomi ville kommet inn i en mer betydelig høykonjunktur enn det prognosene tilsier, påpeker byrået.

– Kombinasjonen av renteøkninger og lavere internasjonale vekstutsikter vil dempe aktiviteten i norsk økonomi fremover. Derfor vil ikke høykonjunkturen vi er på vei inn i bli særlig sterk, og vi anslår en moderat vekst i årene fremover, sier von Brasch.

SSB venter en vekst i fastlandsøkonomien på 3,7 prosent i år, men at den avtar til i underkant av 2 prosent i 2025.

Byrået har nedjustert sine anslag for veksten blant våre handelspartnere.

– Internasjonal økonomi preges av krigen i Ukraina, globale forsyningskjedeproblemer, svak etterspørsel og nedstengte havner i Kina, samt en verdensomspennende levekostnadskrise, sier SSB-forsker Roger Hammersland.