Tall fra Statistisksentralbyrå viser at en tredjedel av alle ansatte, totalt807000 personer, jobbet regelmessig utenom ordinær dagtid i sin hovedjobbi 2013. Blant sykepleierne er antallet turnusarbeidere enda høyere — rundt 60prosent.

Nå viser en undersøkelse at sykepleiere har liten kunnskap om den helserisikoende utsetter seg for når de arbeider turnus.

Her kan du lese heleundersøkelsen

-Funnet erurovekkende, sier Henriette Warpe, masterstudent iorganisasjon og ledelse ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Hun har gjort undersøkelsen i samarbeid med forskere ved Nasjonalkompetansetjeneste for søvnsykdommer. Totalt 1554 sykepleiere deltok iundersøkelsen.Undersøkelsens kunnskapstest besto av 24 flervalgsspørsmål,hvert med fire svaralternativer, hvor ett var korrekt. Undersøkelsen viste atde bare fikk rett på ca halvparten av svarene i snitt.

— Dette er paradoksalt da tematikken direkte berører sykepleiernes egen helseog arbeidsvilkår, og fordi en delhelserelaterte sykdommene vedturnusarbeid til en viss grad kan forebygges, sier Warpe.Må inn iutdannelsen

Nylig viste en norsk-amerikansk studie at arbeidsrelatert stress, søvnmangelog lite fysisk aktivitet øker risikoen for hjerte- ogkarsykdom hos kvinnelige helsearbeidere. Andreundersøkelser har også vist at turnus- og nattarbeid forbindes med søvnvansker,tretthet, kardiovaskulære lidelser, brystkreft, metabolske forstyrrelser,psykologiske symptomer, samt ubalanse i forholdet mellom jobb og familie.

Warpeantar at grunnen til atsykepleiere ikke scoret høyere påkunnskapstesten er at verken utdanningsinstitusjonene eller ledere ihelsevesenet ønsker fokus på turnusproblematikk.

— En av årsakene til dette kan være at helsevesenet er avhengige av atsykepleiernearbeider turnus, sier Warpe.

- Hvordan kan man øke sykepleiernes kunnskap om turnusarbeid oghelserisiko?

-Turnusarbeid og mulig helserisikobør implementeres som en del avgrunnutdanningen til sykepleierne, slik at alle får tilstrekkelig kunnskap omtemaet. Man kan anta at dette vil møte motstand, samtidig mener jeg at er deter etisk betenkelig at sykepleiere gjennom utdanning og i arbeidslivetikkefår tilstrekkelig kunnskapom den helserisikoen de utsetter segfor når de arbeider turnus, sier Warpe.

Andre yrker verrestilt?

Det er ikke tidligere gjort lignende studier, verken i Norge ellerinternasjonalt. Undersøkelsen ble først publisert i fagtidsskriftet Sykepleien.

— I undersøkelsen er det gjort svært interessante funn, som jeg mener børdanne grunnlag for en endret tilnærming til bruk av formelle arenaerhvordetformidles kunnskap om turnusarbeid og helserisiko, sier Warpe.

Hun tror atscoren på kunnskapstesten ville vært endalaveredersom man hadde rettet undersøkelsen motturnusarbeidere iandre yrker.

— Bakgrunnen for dette er at sykepleierearbeider direkte med helse, ogpå bakgrunn av dette kan man anta at de har mer kunnskap om helserelaterteproblemstillinger sammenlignet med eksempelvis turnusarbeidere i industrien.Problemstilling berører alle somarbeider turnus, mener Warpe.

Opplæring avtillitsvalgte

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, synesundersøkelsen til Warpe er viktig.

— Det er en viktig påminnelse til oss, arbeidsgivere og myndigheter om at vifortsatt har en vei å gå for å nå ut med kunnskap, sier hun.

- Vil dere gjøre noe annerledes fremover for å sikre dere at kunnskap omhelserisiko ved turnusarbeid når ut til alle sykepleiere?

— Vi jobber hele tiden med dette. Vi har flere forskningsrapporter der vihar sett på helseeffektene av turnusarbeid. Vi har kontinuerlig opplæring avtillitsvalgte, den kunnskapen brukes ute på arbeidsplasser når turnusen settesopp. Hvis det er sånn at kunnskapen ikke kommer ut til sykepleierne, så må vise på hvordan vi kan gjøre jobben vår enda bedre, sier By.

- Lederansvar

— Kan det være en idé å få dette inn i grunnopplæringen?

— Det er viktig at alle har denne kunnskapen. Men det hjelper ikke bare athvert individ har kunnskap om dette. Dette må også være forankret blant ledereog på de forskjellige institusjonene, sier By.

- Hvilket ansvar har avdelingslederne og institusjonslederne her?

— Alle ledere på institusjoner der man har turnus han ansvar for dette, sierhun.

NSF har gjennom sin opplæring av tillitsvalgte vektlagt at utforming avturnuser bør skje i henhold til disse anbefalingene:

— Lange vakter og sterk konsentrasjon av arbeidstiden bør unngås, og det børvære minimum 11 timers fri mellom vaktene. Videre anbefales det at vaktrotasjonskal skje med klokken, at det må legges til rette for avvikling avspisepause, og at flest mulig helger bør være arbeidsfrie, sier By.