Det skal koste å slurve med oppfølgingen av sykmeldte. Både arbeidstager, arbeidsgiver og sykemeldende lege må regne med å punge ut så det svir hvis de ikke følger det nye regelverket som trer i kraft 1. juli. De eneste som slipper unna er Nav, som både skal kontrollere de andre aktørene og kunne ilegge unnasluntrerne gebyrer, samtidig som de selv spiller en nøkkelrolle i sykefraværsarbeidet.

— Vårt mål er å få til en bedre oppfølging og et tettere samarbeid mellom alle berørte parter - for å få ned sykefraværet, understreker arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Hun lanserer lovendringen en drøy uke etter at det kom nye tall som viser at sykefraværet nå stiger igjen, til 7, 3 prosent.

Går lenger - Er dette et uttrykk for at man har famlet i blinde med tidligere tiltak og tyr lover, regler og straff?

— Nei, det er uttrykk for at staten og partene i arbeidslivet, i den siste Avtalen om inkluderende arbeidsliv, er blitt enige om at det er nødvendig å gå et skritt lenger enn før for å sette i gang tidlig oppfølging av de sykmeldte. Sanksjonene skal bidra til en helt annen oppfølgingskultur på dette feltet enn vi har hatt til nå, sier Bjurstrøm.

- Hva betyr dette i praksis for dem det gjelder?

— Arbeidstager kan i verste fall miste retten til sykepenger hvis man ikke medvirker til å komme tilbake i arbeid. Det gjelder for eksempel å stille på dialogmøter med arbeidsgiver, lege og Nav, slik loven pålegger. Arbeidsgiver får et gebyr, i første omgang på 5000 kroner for å sluntre unna sin plikt til å lage oppfølgingsplan. Og en lege som ikke stiller på syv pålagte dialogmøter får 10 000 kroner i gebyr. Hvis dette gjentar seg, kan legen miste retten til å skrive ut sykemeldinger i 1 år.