Aftenposten kommer med mer omtale senere.

DNB kom ut som vinneren i saken Forbrukerrådet hadde reist.

Saken startet i Oslo tingrett 20. november og ble avsluttet 6. desember.

Fredag formiddag kom tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen med sin dom.

Forbrukerrådet saksøkte DNB på vegne av om lag 180.000 kunder som hadde andeler i tre av DNBs aksjefond mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2014.

Kjernen i saken var om hvorvidt DNB hadde levert det kundene hadde betalt for, nemlig aktiv forvaltning med antatt smarte valg for å tjene ekstra penger for kundene.

Dommer Tønnessen konkluderer slik:

«Etter en samlet vurdering finner retten ikke grunnlag for å konkludere med at andelseierne ikke har fått den ytelsen de har betalt for. Retten mener andelseierne har hatt krav på en grad av aktiv forvaltning som ga dem en reell mulighet for meravkastning. En slik forvaltning har de også fått. Utover dette bør ikke domstolene, etter rettens syn, oppstille noen regel om minstegrense for graden av aktiv forvaltning.»

Forbrukerrådet anklager

Forbrukerrådet mente fondet ikke var aktivt forvaltet. Rådet viste til at både sammensetningen av aksjer i fondet og resultatene som ble oppnådd, var svært lik indeksen på Oslo Børs som brukes som referanse.

Motsatsen til et aktivt fond er et passivt fond eller indeksfond, som følger indeksen automatisk.

Bankene tar seg langt bedre betalt for aktive fond enn indeksfond. Forbrukerrådet mente DNB må betale tilbake det kundene har betalt ekstra, tilsammen 690 millioner kroner.

Kundene hadde ikke fått det de hadde betalt for, mente rådet.

DNB sier banken har levert

DNB har hevdet fondene, som nå er slått sammen under navnet DNB Norge, har vært aktivt forvaltet, men uten at det skulle tas høyere risiko enn nødvendig.

Banken viser også til at resultatene over en tiårsperiode er bedre enn et indeksfond.

Fikk kritikk fra tilsynet

Finanstilsynet kritiserte DNB i 2014 for ikke å ha forvaltet fondene slik de lovet kundene. DNB etterkom pålegget om å endre praksis i mai 2015.

Forbrukerrådet viste i søksmålet både til Finanstilsynets vurderinger og en egen gjennomgang utført av eksperter ved Norges Handelshøyskole.

DNB førte i rettssaken andre eksperter som vitner og brukte deres vurderinger til støtte for sitt syn.