Les også:

Etter Gullfaks C-hendelsen i fjor vår har det vært flere sammenstøt mellom ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte.

Senest i går ble det, etter det Aftenposten erfarer, holdt et oppvaskmøte mellom de tre gjenværende hovedverneombudene og Statoil-ledelsen i Bergen.

Vernetjenesten så rødt da et internt brev til Gullfaks-ansatte og deres familier, hvor hovedverneombudene har skrevet under på at det er sikkert og trygt å jobbe på Gullfaks, ble referert av Statoil-ledelsen i media.

Etter det Aftenposten erfarer, skal hovedverneombudene i hastemøtet ha krevet dementi av uttalelsene fra brevet, og gitt selskapet en tidsfrist på dette.

Hovedverneombud på Gullfaks, Roy Kenneth Heggø, ville ikke kommentere disse opplysningene i går.

Aftenposten har også fått tilgang til en utskrift fra nettmøtet 23. november i fjor om gasslekkasjen på Gullfaks C, som kunne ha endt med eksplosjon og brann på plattformen. Møtet ble holdt etter at Statoils interne granskningsrapport og Petroleumstilsynets kritiske rapport var offentliggjort.

Under nettmøtet kunne de ansatte anonymt stille spørsmål til Statoil-ledelsen.

Spørsmålene viser en stor grad av mistillit til ledelsen og dens prioriteringer.

Flere er kritiske både til sikkerhet, gehør for de ansattes syn, opplæring, informasjon og åpenheten i selskapet.

Vedlikehold utsettes

Som eksempel viser en ansatt til at man på kurs lærer at helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal prioriteres foran regularitet og økonomi, men at det i praksis ser ut som om sikkerhet har lavest prioritet.

Han nevner at kritisk vedlikehold utsettes eller ikke gjennomføres hvis det krever nedstengning av produksjonen, og at viktige og nødvendige, sikkerhetsrelaterte utbedringer kuttes fordi de «koster for mye».

En annen ansatt kritiserer at mange av de ansattes høringssvar til Statoils interne granskningsrapport om Gullfaks C-hendelsen ikke ble tatt med, selv om de senere viste seg å samsvare med kritikken i Petroleumstilsynets rapport. Han spør:

«Hvorfor ble det valgt å publisere den interne granskningsrapporten når alle som var involvert i operasjonen, kunne se at den hadde feil fokus og var full av feil og halvsannheter?»

En ansatt lurer på om det er riktig, det som står i mediene:

«Når jeg leser aviser, lurer jeg på om det er sikkert å jobbe offshore. Blir bekymret når jeg ser hvor mye av det sikkerhetskritiske vedlikeholdet som ikke er utført.»

Ledelsen svarer at «Det er riktig at vi for tiden har et etterslep på vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr».

I et annet svar, derimot, som går på at både Petroleumstilsynet og mediene har vært opptatt av storulykkespotensialet på Gullfaks C, står det at «Media gir som regel et svært upresist bilde og vinkler mot det dramatiske.»

Bekymrede ansatte

En annen ansatt skriver at han ble bedre informert gjennom norske og internasjonale medier enn via Statoils egen intranettside.

Ledelsen medgir nå på spørsmål at hendelsen på Gullfaks C var «meget alvorlig», hadde «storulykkespotensiale», at den skyldtes «mangelfulle risikovurderinger knyttet til gjenbruk av fôringsrør», og at «granskningen viser manglende etterlevelse av egne krav».

Flere ansatte er bekymret for underrapportering av hendelser og at ansatte ikke tør å si fra om forholdene ute i havet. En ansatt skriver: «Tilliten til ledelsen er meget svekket. Det skal ikke være slik at vi føler oss utrygge når vi er på jobb. Vi er opptatt av sikkerhet, og ledelsen av økonomi og omdømme».

Fusjon

Mange av de ansatte er også opptatt av den store omorganiseringen og flyttingen av personell som har skjedd etter fusjonen med Norsk Hydro, og antyder at dette kan være medvirkende årsaker til alle problemene på Gullfaks.

Det pekes på at dette har gitt «lavt erfaringsnivå på felt» og «mange nye ingeniører med lavt faglig erfaringsnivå». En innsender etterspør også mer omfattende opplæring, og viser til at det er «mange som føler at de mangler kompetanse» innen brønnspørsmål.

— Sikkerhet tilhører festtalene

Avgått hovedverneombud Owe Ingemann Waltherzøe mener Statoil er i ferd med å organisere seg inn i en stor ulykke.

Mandag valgte han å trekke seg i protest mot sikkerhetsarbeidet, eller mangelen av slikt arbeid, på Gullfaks.

- Er det en oppfatning hos de ansatte at sikkerhet ikke kommer i første rekke i Statoil?

— Det er en utbredt oppfatning at sikkerhetsarbeidet tilhører festtalene. Det går ikke så mye på viljen, men mer på evnen. Et eksempel er det brennende ønske om å omorganisere en høyrisikobedrift, som Statoil er på sokkel, og hvor man der ser bort fra de tillitsvalgtes og vernetjenestens bekymringsmeldinger. Statoil er i ferd med å organisere seg inn i noe jeg er redd blir en stor ulykke, sier han.

- Viser kritikken på nettmøtet at Statoil-ledelsen ikke klarer å overbevise sine ansatte om at sikkerhet kommer i første rekke?

— Det viser i praksis at ønsket om omorganisering totalt overskygger behovet for å ivareta sikkerhet. I disse dager er vi i ferd med å fjerne nøkkelpersonell, som brann- og gassteknikere, samt digitalingeniørene, og vi har i tillegg nedbemannet produksjonsavdelingene med 25 prosent. Det sier seg selv at en organisasjon har en tålegrense. Vi nærmer oss den, og det er i lys av det jeg trekker meg

- Opplever de ansatte at deres innspill ikke blir tatt alvorlig?

Det er skapt en ukultur i selskapet som gjør at mye av informasjonen stopper opp. Det er ikke populært å komme med negative bemerkninger i Statoil, sier Waltherzøe.

Vil ha intern dialog

Statoils pressetalsmann Ola Anders Skauby sier i en kommentar til kritikken på nettmøtet at dersom noen ansatte har uttrykt manglende tillit til Statoils ledelse, er det grunnlag for en diskusjon om dette.

- Men en slik diskusjon ønsker vi å ha direkte med de ansatte, sier Skauby.

Han understreker at Statoil helt siden hendelsen på Gullfaks C i mai løpende har informert de ansatte gjennom direkte dialog, allmøter og dekning på selskapets intranett.

Han viser til at ledelsen har besvart spørsmålene som fremkom på nettmøtet, og sier at tilbakemeldingen på dette har vært god.

— Vi er også opptatt av å møte allmennhetens ønske om informasjon om vårt selskap, og vi legger avgjørende vekt på å tilfredsstille regulerings- og tilsynsmyndighetenes forventninger til innsyn i vår virksomhet, sier Skauby.

Les også: