Les også Nina Jensens innlegg:

Nina Jensen, generalsekretær WWF-Norge, har reagert på en uttalelse fra meg i et intervju med Aftenposten. Det erforståelig nok. Uttalelsen var ikke dekkende for det jeg ønsket å formidle.

Det som varmitt poeng, var at jeg mener klima— og miljøministeren har blitt utsatt for enurimelig kritikk etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Delvis fordi det rentfaktisk er en lang rekke viktige klimainitiativ i budsjettet. Og delvis fordiall misnøye har blitt rettet mot klima- og miljøministeren for tiltak somsavnes, samtidig som øvrige statsråder får velfortjent honnør for deklimatiltak som faktisk gjennomføres.

Andre departementer

Dette er antageligen konsekvens av at de aller fleste virkemidlene i klimapolitikken ligger underandre departementers ansvarsområder. Men en slik kritikk røper liten innsikt idet lagarbeidet som foregår i hvert fall i min regjering. Derfor bommer denetter min mening også på mål.

Selv om etengasjert klimaparti som Venstre etterlyser kraftigere tiltak i budsjettet, såhar jeg merket meg at Venstre-lederen mener vårt statsbudsjett er (litt) bedrefor klimaet enn det den rødgrønne regjeringen presenterte. Det er jeg glad for,selv om jeg nok mener at det er klart bedre og at vi har oppnådd mye.

Oppnådd mye

La meg kortoppsummere hva vi har oppnådd, og som Nina Jensen mener er å «flytte småpenger»:

 • Vi bevilger 9,25 milliarder kroner til Klimateknologifondet. Det er 4,25milliarder kroner mer enn hva de rødgrønne ville akseptere i klimaforliket.Avkastningen av midlene skal brukes på gode klimaprosjekter i mange årfremover.

 • Vi styrker miljøteknologiordningen for næringslivet med 50 millionerkroner.

 • Vi endrer avskrivningsordningene for vindkraft slik at det blir merlønnsomt å bygge ut fornybar energi. Nylig har vi også gitt konsesjon tilkraftkabler til England og Tyskland, slik at norsk fornybar energi også kanbidra til reduserte utslipp i Europa.

 • Vi forserer utfasingen av oljefyr somhovedlast i Statsbyggs bygninger.

 • Vi fortsetter å øke bevilgningene tiljernbane. Økningen er på 1,7 milliarder kroner i dette budsjettet. Siden 2013er bevilgningene til jernbane og kollektivtransport økt med 6,9 milliarderkroner, tilsvarende 45,4 prosent. Målt i både kroner, prosentvis vekst ogmåloppnåelse i NTP ligger jernbanesatsingen foran veisatsingen sammenlignet med2013. * Vi øker bevilgningene til NSB slik at det blir flere togavganger påSørlandsbanen og Trønderbanen. Regjeringen sørger også for at NSB kan økeinnkjøpet av nye togsett i 2015 fra 14 til 29 sett, for å gi mulighet for kjøringmed doble togsett i rushtiden rundt Oslo-området.

 • Vi bevilger 25 millionerkroner for å få fortgang i arbeidet med Fornebubanen.

 • Vi legger om og utviderordningen med støtte til ENØK-investeringer i private hjem, med sikte på åendre den til et skattefradrag, fra 100 til ca 250 millioner kroner.

 • Vi styrkerden internasjonale klima- og skogsatsingen med 134 millioner kroner.

 • Vibevilger 200 millioner kroner Det grønne klimafondet, det vil gjøre det lettereå oppnå resultater i de viktige forhandlingene i Paris.

 • Vi styrker Norfundsarbeid med fornybar energi i utviklingsland med ca 125 millioner. Dette kommeri tillegg til at vi tidligere har styrket rammene for investeringene i fornybarenergi i SPU fra 20-30 til 30-50 milliarder kroner.

 • Det er også andre tiltak ibudsjettet som er viktige i et klimaperspektiv, men jeg stopper her avplasshensyn.

Frikoblet fra virkeligheten

På ett årsynes jeg dette er et solid bidrag til den helt nødvendige omstillingen vi ståroverfor.

Nina Jensenstår selvfølgelig fritt til å velge hvordan hun vil karakterisere dissetiltakene. Jeg har også forståelse for at miljøbevegelsen ønsker seg mer. Men åkalle dette «flytting av småpenger» fremstår som frikoblet fra virkelighetensverden.

Nina Jensenforsøker på grunnlag av denne ene setningen i Aftenposten-intervjuet å konstruereet bilde av at jeg ikke har forstått utfordringene og ikke tar ansvaret forhelheten. Det er urimelige påstander. Klimaspørsmål har alltid engasjert meg oger en utfordring jeg og regjeringen tar på største alvor.

Derfor var jeg med påå presse den daværende rødgrønne regjeringen i forhandlingene om klimaforliket.Da fikk vi beveget politikken et godt stykke i riktig retning, men dessverre ikkelangt nok. Det retter vi opp i nå. Helheten i budsjettet er selvfølgelig mittansvar.

Forskning, kunnskap og investeringer

Nettopphelhet er viktig. Klimahensynene er et helt sentralt premiss for de endringerregjeringen gjør på mange områder for å ruste Norge til møtet med fremtidensutfordringer. Vårt samfunn står foran betydelige endringer. Store satsinger i statsbudsjettetpå forskning, kunnskap, innovasjon og et skattesystem som fremmer investeringerer svært viktig for å lette omstillingene og for å skape de trygge, grønnearbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden.

Flere burde engasjere seg i dennesiden av klimasaken.