DÅRLEG BUTIKK: Skitrekket i Brokke er eigd av Valle kommune, men blir leigd og drive av selskapet Brokke Alpinsenter. Dette selskapet klarer ikkje betale leiga si og difor har problema oppstått. Brokke Alpinsenter er mellom anna eigd av dei to utbyggarane i Brokke som har slite med labert hyttesal. Foto: KJetil reite

Kommunestyret vedtok onsdag kveld å løyve 690.000 kroner til Brokke skianlegg. Målet er å sikre at skitrekket skal klare å starte opp til neste sesong.

Pengane vart gjevne til protestar frå enkelte lokalpolitikarar. Dei meiner kommunen nå tek av fellesskapet sine pengar for å finansiere eit anlegg som utbyggarane av Brokke burde teke ansvar for.

— Utbyggarane har vore inne og finansiert mykje av utbygginga i Brokke. Men det er feil å sleppe unna rekninga og overlate den til innbyggarane i Valle kommune, sa Steinar Kyrvestad (Ap).

Han fekk kun med seg dei fire representantane i eige parti på forslaget om at kommunen ikkje skulle betale.

Konfliktar

Sjølve alpinsenteret i Brokke er kommunalt eigd, og fleirtalet i kommunestyret meiner difor at det er kommunen som må berge selskapet. Men grunnen til dei økonomiske problema er at dei som driv sjølve alpinsenteret ikkje klarer å betale leiga.

Alpinsenteret blir nemleg drifta av eit eige selskap som heiter Brokke Alpinsenter. Det er eigd av mellom andre dei to utbyggingsselskapa i Brokke, og desse skal garantere for underskotet i trekket og betale dette kvart år når rekneskapsåret er avslutta..

Dei er altså ikkje forplikta til å rydde opp i problem som dukkar opp undervegs i året, påpeika ordførar Tarald Myrum.

— Dei er ein tredjepart. Kan ikkje sjå at dei er ein part i dette, sa han.

— Det er ein situasjon i Brokke nå med å få inn inntekter, og dei har problem med å betale. Vi forventar no at dei som skal drive alpinsenteret følgjer opp og får starta opp trekket. Vi tek vårt ansvar og forventar at dei følgjer opp og gjer seg i stand til å starte opp, sa Myrum.

Labert hyttesal

Dei to utbyggingselskapa i Brokke, Kvisle Eigedom og Brokke Eigedom, oppgjer at dei sidan starten i 2005 har dekka nærare 4,6 millionar i underskot ved trekket. I tillegg gav dei 15 millionar i direkte tilskot til trekket då det vart bygd.

Avtalen om å dekke underskotet har vore ei bør for selskapa.

— Avtalen vart inngått i gode tider då vi selde godt med hytter. Hadde den trenden halde fram, ville ikkje dette vore noko problem, men nå blir det ikkje selt nok til å kunne ta dette år for år, seier Svenn Magne Brokke, dagleg leiar i Brokke Eigedom.

I fjor selde selskapet kun sju hyttetomter og Brokke Eigedom fekk eit underskot på 500.000. I år ser det noko betre ut med seks selde tomter før sesongstart.

— Vi ser positivt på framtida, men vi treng dei pengane vi har, seier Svenn Magne Brokke.

Dei to utbyggingselskapa eig Brokke Alpinsenter (driftsselskapet) saman med Aust-Agder Næringsselskap. Dei to utbyggingsselskapa har altså gjeve underskotsgaranti og oppfylt denne plikta.

I det andre utbyggingsselskapet, Kvisle Eigedom, vil ikkje dagleg leiar Knut H Nomeland sei noko om fjorårets økonomi og ikkje oppgje kor mange hytter som vart selt i 2011. — Men er det samanheng mellom laber utbygging og det som nå skjer?

— Det kan ha ein innverknad, men når det gjeld det som nå skal betalast, har vi oppfylt våre plikter i samsvar med kontrakten, seier Nomeland.

Får støtte

Blant lokalpolitikarane fryktar mindretalet at dei no opnar for at kommunen må ta rekninga kvar gong det er dårlege tider i Brokke. Fleirtalet meiner det dei må ut må er småpengar samanlikna med kva utbyggarane har investert.

— Brokke er ein kjempesuksess. Dei har investert ti gongar meir enn det kommunen no gir i lån. Det som har vore investert av næringslivet er store summar og 1200 innbyggarar hadde aldri fått det til utan at næringslivet hadde gått inn, seier Astrid Kyte (Sp)