Økonomiredaktør Ola Storeng trekker konklusjoner om SAS’ innføring av EuroBonus i sine norske bedriftskundeavtaler, uten å sjekke faktum eller jusen i saken. Det uriktige postulatet er at SAS "plutselig mener at det er lov å gi alle bonus for reiser i Norge".

SAS har hele tiden hevdet at bonusforbudet er i strid med EØS-avtalen, og så tidlig som i september 2010 presenterte vi overfor berørte myndigheter den modellen vi lanserte nå, hvor bedrifter har mulighet til å få avtale om EuroBonus for sine ansatte på innenriksreiser. Vi har vist til de juridiske argumentene som underbygger vår holdning til at dette er fullt ut lovlig når det gjelder gjeldende rett og forskrift. Dette er gjentatt flere ganger senere, og vi har på forhånd informert Konkurransetilsynet om hvordan vi tenker i denne saken.

Forbud er ulovlig

Kontrollorganet ESA, som overvåker at Norge overholder sine EØS-rettslige forpliktelser, har allerede konkludert med at forbudet i Norge er ulovlig, og en formell traktatbruddprosedyre mot Norge er innledet. Saken havner sannsynligvis i EFTA-domstolen om ikke staten gir etter.

Det sentrale poenget er at EØS-loven bestemmer at EØS-avtalen går foran norsk lov. For SAS er det derfor ikke nødvendig å avvente noen endelig avgjørelse: EØS-avtalen er norsk lov. Hvis staten tar feil i sin tolkning, kan den ikke lovlig innskrenke SAS’ rett til å levere sitt fullverdige produkt på markedet. Det er derfor staten som gjør noe ulovlig ved å forby helt ordinær forretningspraksis, nemlig bruken av et fordelsprogram som også er et markedskommunikasjonsverktøy for SAS.

Storeng skriver videre at "Når det gjelder bonus til utvalgte kundegrupper – ansatte hos storkunder med firmaavtale – tar selskapet sjansen på å sette i gang umiddelbart". Denne "sjansen" er grundig vurdert av SAS’ juridiske rådgivere. Det er faktisk slik at det er europeisk og ikke norsk konkurranserett som regulerer avtaler mellom selskaper. EØS-reglene er bindende norsk lov og tilsidesetter bonusforskriften. Dette er grunnleggende prinsipper, og som ikke minst harmoniserer og forenkler hverdagen for bedrifter som opererer innenfor EØS. Etter europeisk konkurranserett er fordelsprogrammer en helt ordinær forretningspraksis, og er dermed selvsagt tillatt.

Avgjøres i Brussel

I denne saken er det ikke bare Konkurransetilsynet som bestemmer. Ønsker tilsynet å stanse SAS’ lovlige innføring av EuroBonus til bedriftskundene, er avgjørelseskompetansen i siste runde ikke lagt til Bergen, men til Brussel. Konkurransetilsynet kan ikke opptre i strid med lovmessige forpliktelser som følger av EØS-avtalen.

Snur man dette på hodet, er det staten som bedriver "sivil ulydighet". SAS leverer bare sitt fullservice kvalitetsprodukt, også til norske reisende. Og det gjør SAS helt lovlig.