KRISTIANSAND: Det går fram av forslaget til budsjett som nå legges fram for bystyret i Kristiansand.

Budsjettet betyr færre investeringer og et større press på tjenestetilbudet innen alle sektorer. Innsparingene på 22,3 millioner i 2012, vil øke til 39,3 millioner i 2015. ## Kutter sykehjemsplasser

Helse— og sosial må kutte 14, 3 millioner neste år. Det betyr at de siste 13 sykehjemsplassene på sykehjemmet St Josephs i Kongens gate forsvinner.

Da blir driften av sykehjemmet avviklet og forslaget er å selge St Josephs. Pengene skal blant annet brukes til å utvide kapasiteten på dagens sykehjem og gjøre om serviceleiligheter til omsorgsboliger.

Også utbygging av nye sykehjem stopper opp. Det blir usatt til 2020. Samtidig skal hjemmetjenesten styrkes og det blir foreslått nye boliger og dagsenterplasser til utviklingshemmede. I tillegg skal det opprettes flere korttidsplasser når sykehjemsplassene på St Josephs forsvinner.

Totalt sett klarer derfor kommunen å opprettholde samme antall plasser som i dag.

I dag får 20 prosent av alle over 80 år heldøgns pleie på enten sykehjem eller i omsorgsbolig. Denne aldresgruppen vil øke betydelig etter 2024. ## Skolekutt

Også skole rammes av kuttene i årene framover. Skole skal kutte 1,85 millioner i 2012, men innsparingene er foreslått økt til 13,5 mill i 2015 uten at det er klart hvor alle kuttene skal komme

Rådmannen foreslår blant annet kutt i administrativ stab ved barneskoler, færre støttetjenester og redusert særskilt norskopplæring fra 6 – 10 klasse. I tillegg får nedleggelse av Erkleiv skole helårseffekt fra 2012. Det skal også kuttes tre millioner fra 2013, enten ved at Voie skole legges ned eller at det blir satt i verk andre innsparingstiltak.

I forsalget til handlingsplan ligger det også inne ti millioner i kutt fra 2015. Men det er ikke foreslått hvor disse skal komme.