Nå er du ikke lenger avhengig av megler for å arrangere burdrunde på egen bolig. Foto: Kallerdahl Simon
  • Utbyggerkrig på Tåsen

  • Pill råttent hus til 7 millioner

  • Hyttedrømmen blir stadig dyrere

  • Få har energimerket boligen

  • Hus gikk 1,7 millioner over takst

  • Boligkjøpere mener tempoet blir for høyt

Konseptet er en nettbasert boligsalgstjeneste, der boligselgeren selv står for visning og oppfølging av interessenter.

Selve salget skjer gjennom en elektronisk budauksjon hos internettselskapet QXL.no, der Bank ID benyttes for å sikre budgivers identitet etter at det er sjekket at finansieringen er i orden.

Forbrukerrådet er positiv til slike nye og innovative løsninger innenfor boligomsetningen.

Selger trenger ikke være til stede

Mannen bak ideen som resulterte i selskapet BoligHandel1, Asgeir Strandlie, mener at den elektroniske budgivningen forenkler og kvalitetssikrer prosessen for både boligselger og boligkjøper. Han mener at den nye løsningen vil føre til at både selger og kjøper vil unngå å føle utrygghet og stress i selve budrunden.

— Med dette systemet unngår alle parter å oppleve budrunden som usikker og krevende, i en tid hvor budrundene er heftige og korte. Det er en sikker og effektiv måte å utføre budrunder på, sier Strandlie.

Budrunden er lagt opp med en egen start- og sluttdato hvor selger på forhånd har satt et minstenivå for bud som aksepteres, slik at selger ikke trenger å være tilgjengelig i det budet aksepteres.

— På tilsvarende måte kan budgivere på forhånd legge inn en skjult makspris som gjør at budløsningen automatisk byr for dem opp til et ønsket nivå, vel å merke dersom budene når dette nivået, sier han.

Sikker ordning

Bank ID benyttes for å sikre selgers og budgivers identitet, og budrunden foregår i sanntid på nettet slik at alle med internettilgang kan følge budprosessen.

Siden alle bud legges inn elektronisk, er de naturlig nok også sporbare. Og fordi BankID benyttes ved innleggelse av bud, er det aldri noen tvil om hvem som har lagt inn budet.

— Dette er en stor fordel fordi systemet ikke gir rom eller mulighet for menneskelig påvirkning og feil, slik som det alltid er mulighet for med eiendomsmeglere som fortsatt benytter telefon og faks i budrunden, sier Strandlie.

Du kan som budgiver på salgsobjektet følge boligauksjonen på QXL på nettet i sanntid, på e-post eller pr. sms.

Megler blir overflødig

— Etter at det ble lagt til rette for at privatpersoner selv kunne annonsere og selge bolig gjennom Finn.no, har meglere landet rundt uttrykt skepsis til at budrunder kan komme ut av kontroll uten reguleringer, meglers hjelp og mulighet til å fremlegge bevis på faktiske bud. Alt dette er nå ivaretatt, og selger må selv godkjenne alle budgivere før budrunden starter, sier Strandlie.

Strandlie har selv 15 års meglererfaring, og har vært med og utviklet denne løsningen nettopp med tanke på å kunne gi boligselgere og boligkjøpere et godt og konkurransedyktig alternativ til det klassiske boligsalget ved hjelp av eiendomsmegler.

— Poenget med denne tjenesten er at boligselger ikke lenger trenger megler i selve salgsfasen, altså før det kommer til kontrakt og oppgjør. Tjenesten er lagt opp slik at megler blir overflødig, samtidig som det oppleves trygt både for selger og budgiver, sier han.

Klare svakheter i dagens system

Forbrukerrådet er positive til elektronisk budgivning, da de mener at dagens budsystem i meglerloven inneholder klare svakheter knyttet til blant annet notoritet og formidling av forbehold.

De mener at disse svakhetene kan ivaretas i et elektronisk budsystem.

— Vi kjenner ikke denne løsningen i detalj, men vi er positive til at det vokser frem nye og innovative løsninger innenfor boligomsetningen. Dette var noe av det som var de ønskede effektene av åpningen av Finn.no og andre nettportaler, og derfor er det spennende når slike tjenester vokser fram, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

Bartholdsen forteller at de ikke har sett dette tidligere, og at de ikke har undersøkt om tilsvarende finnes andre land.

- Kan gi tryggere budprosess

Bartholdsen mener at elektroniske budsystemer generelt kan bidra til en tryggere budprosess ved at den reduserer risikoen for feil og misforståelser underveis, og at den sikrer at riktig bud blir skrevet ned gjennom hele prosessen.

- Vi har sett eksempel på at meglers budlogg er forkastet i retten som bevis på at bud er inngitt, så et slikt system kan blant annet sikre dokumentasjon for inngitt bud for selger. Mange kjøpere vil også finne det mer bekvemt å inngi bud uten å være i personlig kontakt med megler. Det er imidlertid særlig viktig at de elektroniske løsningene gjør det mulig å ettergå budprosessen i ettertid, samt at eventuelle forbehold alltid er synlige, sier Bartholdsen.

Så lenge det er en budjournal tilgjengelig for kjøper og selger når salget er gjennomført, forbehold formidles på en betryggende måte underveis og første bud ikke formidles før 12 første virkedag etter siste annonserte visning, kan et slikt system ivareta de viktigste krav meglerloven som setter, mener Bartholdsen.

Opp til Finansdepartementet

Om meglerloven gjelder i dette tilfelle er imidlertid et spørsmål for seg.

- Det spørsmålet må overlates til Finanstilsynet. Meglerloven har vist seg lite fleksibel i møte med nye løsninger, og det er ikke slike løsninger man har hatt i tankene når regelverket er utformet, sier Bartholdsen.

Det er også bakgrunnen for at de har bedt Finansdepartementet se nærmere på begrensningene i loven, og eventuelt gjøre endringer slik at loven fremmer og ikke hemmer fremveksten av innovative løsninger innenfor rammen av meglerloven, forteller han.