Forrige fredag tok miljøvernminister Solhjell med seg helseminister Jonas Gahr Støre på T-banen for å lekke nyheter fra den nye Nasjonale Transportplanen (NTP). Det er på høy tid Støre melder seg på debatten om grønnere byer.Fire av fem nordmenn bor i byer og tettsteder. Og flere skal det bli. Ifølge Statistisk sentralbyrå skal Oslo og Akershus vokse med nær en halv million innbyggere innen 2040. For å nå målet i klimaforliket, må alle nye naboer utelukkende kjøre kollektivt, gå eller sykle. Den nye transportplanen inneholder bymiljøpakker på tilsammen 26,1 milliard kroner på ti år. Det skal gå til kollektivutbygging og bilreduserende tiltak.

Støre bør følge Solhjell utover dette NTP-utspillet. Vi trenger en helseminister som ser at bærekraftige byer ikke bare handler om bedret luftkvalitet, men også forebygging av vår tids største helseproblem.

Verdens største helseproblem

For første gang i menneskehetens historie dør flere mennesker av livsstilssykdommer enn av smittsomme infeksjoner. I tillegg til usunt kosthold, tobakk og overforbruk av alkohol, er fysisk inaktivitet den viktigste risikofaktoren. Ifølge WHO kan 75 prosent av alle tidlige dødsfall grunnet hjertesykdom, slag og diabetes type 2-tilfeller unngås. Det samme kan 40 prosent av alle krefttilfeller. Medikamentell behandling er dyrt. Forebygging er bedre og billigere, både for samfunnet og de som rammes.

By og helsetilstand – hand i hand!

Kun hver femte nordmann oppfyller Helsedirektoratets anbefaling om 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Samtidig gjøres halvparten av alle reiser på 1 km eller mindre med bil.

Miljøgevinsten ved mer aktiv transport, som gange og sykling, er betydelig. Men helsegevinsten er overveldende. I og rundt København sykler 35 prosent til jobb. Den totale helsebesparelsen er anslått til rundt 2 milliarder danske kroner i året. Da er skader og ulykker regnet med. Nylig publiserte det internasjonale medisinske tidsskriftet The Lancet en artikkel der økt aktiv transport i byer og tettsteder i England estimert kan spare helsevesenet for 17 milliarder pund de neste 20 årene. Da har britene ennå ikke regnet med effekten av redusert lokal luftforurensning. Tall fra byer som Shanghai og København viser at folk som sykler til og fra jobb har 30 prosent redusert risiko for tidlig død.

Velger det som lønner seg

Diskusjonen om aktiv transport handler ikke om hvorvidt noen bør «skjerpe seg» eller hvem som ikke bør oppta pendlerparkeringer. Folk er effektive og rasjonelle. De velger det som lønner seg i hverdagen, det som tar kortest tid eller er mest komfortabelt. Foreldre tar ikke trikken til barnehagen når det ikke er plass til barnevognen. De velger ikke toget til et viktig møte når de ikke kan stole på at det kommer tidsnok. Og de tar ikke sykkelen til jobb dersom de hverken er komfortable med å sitte på den i trafikken eller parkere den utenfor kontoret.

I NTP-pakken skal byene se på kollektivutbygging, sikre sykkelveier og ulike pisker og gulrøtter. Men dersom ben og sykkel skal bli det absolutte førstevalget i byene, må vi se på byutvikling også i en større helhet. Bygg og infrastruktur må reguleres ut fra de grønne, sunne trafikantene. Ikke omvendt.

Vi har prognoser på byveksten. Vi har mål for utslippskutt. Og vi har klare anbefalinger og dokumenterte gevinster for folkehelsen. Nå trenger vi en helhetlig bystrategi som kombinerer samfunnsutvikling, klimaforlik og samhandlingsreform. I artikkelserien «Health in The Green Economy» argumenterer WHO for hvordan langsiktige og globale klimainvesteringer kan gi nasjonale og nærmest umiddelbare helsegevinster. I høst initierte miljøvernminister Solhjell en debatt om bærekraftig bypolitikk. Et tverrfaglig råd skal presentere sine anbefalinger, der første delrapport legges frem før sommeren. Før den tid inviterer vi til flere innspill fra Helse-Norge.

De siste ukene har stadig flere kommet med innspill om ulike regnemetoder for samferdsel og samfunnsnytte. Støre er en viktig bidragsyter i spleiselaget NTP. Han bør også gå i tospann med Solhjell for at byene skal nå sine klimamål. Vi har urbane voksesmerter. Vi trenger investeringer i forebygging. Det vil lønne seg for miljøet. Men ikke minst for folkehelsen.

PS: Tall fra Spania viser at spesielt jenter oppnår bedre akademiske resultater dersom de går eller sykler til skolen. Både Kristin Halvorsen og Inga Marte Thorkildsen er selvsagt også velkomne til å delta i debatten – og investeringene.

Gunhild A. Stordalen er medlem av miljøvernminister Bård Vegar Solhjells faglige råd for bærekraftig bypolitikk.