LINDESNES: Det var i forbindelse med et tilsyn med helsetjenesten til eldre i perioden 12. mars til 22. mai i år, at fylkeslegen i Vest-Agder registrerte to avvik fra gjeldende lover og regelverk. Fylkeslegen gjennomgikk forholdene ved Solkroken 3 og avdelingen for demente. Disse avdelingene består henholdsvis av 24 omsorgsboliger for personer som trenger omfattende hjelp og 14 institusjonsplasser ved Lindesnes omsorgssenter.Fylkeslegen merket seg at Lindesnes kommune på kontrolltidspunktet ikke hadde etablert et godt nok internkontrollsystem. Lover og regler som er av særlig betydning var lite kjent for de ansatte. Lover og forskrifter var heller ikke lett tilgjengelig for pleiepersonell. Kommunen hadde heller ikke etablert et system av prosedyrer for å sikre at brukere av pleie— og omsorgstjenester får et tilstrekkelig godt nok tilbud. Torbjørn Witzøe