Ingen villreinfredning

Setesdal-Ryfylke villreinlag fikk medhold i klagen.