ARENDAL: — Nå legger vi opp til en bred deltakelse fra samtlige 30 kommuner på Agder, som har vært etterlyst, sier fylkesordfører i Aust-Agder, Oddvar Skaiaa.Styringsgruppen for prosessen vedtok på et møte 17. januar at det ikke lenger bare skal utredes fordeler og ulemper med sammenslåing av Agder-fylkene, men at man også skal vurdere økt samarbeid mellom agderfylkene og økt regionalt samarbeid på tvers av fylkene som aktuelle løsninger. Samtidig skal gruppen utrede i detalj hvordan en eventuell fylkessammenslåing vil påvirke statlige og fylkeskommunale institusjoner i landsdelen. Kartleggingen skal omfatte antall stillinger som kan effektiviseres, og den skal også peke på lokaliseringsløsninger.Dette er i tråd med de krav flere kommuner i Aust-Agder har stilt.Ordfører i Arendal Alf-Eivind Ljøstad nektet sågar å delta som medlem i styringsgruppen som skal utrede fremtidens samarbeidsformer hvis ikke det ble lagt opp til en bred prosess.Nå ligger det an til at han er villig til å delta:- Jeg vil ikke forskuttere noe før jeg har drøftet det med de folkevalgte i Arendal. Men det som nå kommer på bordet er langt bedre enn det fylkesordførerne først ville, nemlig en ren forhandling om sammenslåing. Nå ser det også ut som kommunene blir med i prosessen, slik kommunalminister Erna Solberg har krevd, og som også har vært avgjørende for oss i Arendal, sier han.Styringsgruppen for fylkesutredningen består av fem fylkespolitikere fra hvert fylke, pluss ordførerne i Arendal og Kristiansand. To rådmenn fra andre kommuner på Sørlandet skal også bli med.Utredningen skal utarbeides av en arbeidsgruppe bestående av de to fylkesmennene og de to fylkesrådmennene.- Innen påske håper vi å ha klar en rapport som kan sendes kommunene på høring, sier Skaiaa.Målet er at kommunene kan si hva de mener om konklusjonene i utredningen før de tar sommerferie.- Vi må forsøke å komme så langt, ja. Så kan vi bruke høsten til å gå gjennom innspill og legge opp den videre prosess, sier Oddvar Skaiaa, som mener arbeidet med tettere samkvem over fylkesgrensen nå er tilbake på sporet, etter en høst og vinter preget av betydelige konflikter mellom fylkene og mellom fylker og kommuner. Man skal imidlertid ikke være mye til spåmann for å skjønne at konfliktene vil gjenoppstå i Aust-Agder så fort utredningen om fylkessamkvem er ferdig. For mens Arendal og kommunene øst i fylket er fast bestemt på å hindre fylkessammenslåing, har kommunene i Setesdal fattet klare vedtak om å søke seg overflyttet til Vest-Agder hvis det ikke blir sammenslåing.