A Broalternativene er 250-325 mill rimeligere enn tunnelalternativet, men har likevel samme samfunnsnytte.

B Ressursene må forvaltes til beste for hele regionen med fokus på trafikksikkerhet og miljø i Kristiansand og nabokommunene.

C Godkjent konsekvensutredning og tilleggsanalyser viser svært små miljømessige forskjeller mellom alternativene.

D Overskuddsmasser fra E 39-tunnelene på hele strekningen til Søgne kan gi ny containerhavn på KMV-området.

E Med ny lavbro fjernes dagens høybru som i tunnelalternativet. Effekten på landskapsbildet blir tilnærmet lik.

F Det er om lag 40 prosent rimeligere å vedlikeholde broalternativene. Tunnel gir større fremtidige økonomiske bindinger.

G Broalternativene er godt tilpasset vedtatt byutvikling med ny containerhavn, økt ferjeaktivitet og ny Euroterminal.

H Broalternativene åpner for god samordning av arealbruken i samspill med utvikling av Euroterminalen.

I Broalternativene gir trafikantene gode opplevelser av byens og havnas liv i Norges femte største by.

J Broalternativene gir gode trafikale løsninger for alle trafikantgrupper. Tunnel er kritisk for trafikken i Festningsgata.