VALLE: Prosjektet kalles «Prosjekt — Kultur- og naturbasera næringsutvikling og kompetanseheving i Øvre Setesdal». Det er regional satsing på sommerturisme som er stikkordet denne gang.Prosjektet skal ansette en ekstern prosjektleder tilsvarende ett årsverk.Det skal oppnevnes en styringsgruppe. Sammen skal disse se på hvordan setesdalskulturen og setesdalsnaturen kan dra flere turister til regionen.«Framlegget til prosjektet er ikkje spesielt originalt, men dagleg leiar har tru på at tiltaket kan utløyse nye idear nett avdi ein no freistar å samhandle meir forpliktande og strukturera når det gjeld idéutvikling,» skriver regionrådets daglige leder Arne Tronsen i saksfremlegget til Setesdal Regionråd.Regionrådet skal bidra med 600.000 kroner til prosjektet, mens de av setesdalskommunene som blir med på utviklingsarbeidet sammen skal bidra med tilsvarende midler «gjennom arbeidsinnsats ifrå dei oppnemnde medlemmene av styringsgruppa».Hvor store disse styrehonorarene blir vites ikke enda, da man heller ikke vet hvor stor styringsgruppa blir.Selv om prosjektet har navnet Øvre Setesdal i seg, er det ikke begrenset til Valle og Bykle. Tvert imot ønsker Setesdal Regionråd å trekke veksler på omstillingsarbeidet som nå foregår i Evje og Hornnes.JOHS. BJØRKELI