KRISTIANSAND: Forslaget til ny forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Vest-Agder for 2003-2007 er lagt ut på høring. Høringsfristen er satt til 1. februar 2003. Fylkesmannen ønsker å åpne for fiske etter laks og sjøaure i Lundeelva i Søgne kommune. Fisketiden foreslås til en måned fra 1. til 31. august. Fylkesmannen vil åpne for fiske etter sjøaure i innsjøer. Dette gjelder innsjøer i andre anadrome vassdrag enn de som er nevnt i forskriften. Den foreslåtte fisketiden er fra 1. til 31. august.Andre forslag er: Åpning for fiske etter innlandsfisk i innsjøer på anadrome strekninger. Bunngarn opp til 29 mm maskevidde skal være tillatt om sommeren, mens stangfiske blir tillatt hele året. Fylkesmannen foreslår samtidig forbud mot å sette garn nærmere enn 200 meter fra elv eller bekk der anadrom fisk vandrer eller gyter. Kvotestørrelsen på fem laks og/eller sjøaure per døgn opprettholdes. Imidlertid foreslår Fylkesmannen at kvoten skal gjelde for hvert av vassdragene, og ikke for hele fylket. Dette betyr at dersom kvoten blir fylt i et vassdrag, kan det tas fem nye fisk i et annet vassdrag. Fylkesmannen foreslår i tillegg at rømt oppdrettsfisk ikke skal regnes inn i kvoten. Torbjørn Witzøe