Lillesand — Barn og unge er særlig prioritert. Og budsjettet har nesten dobbelt så stor vekst som det som er angitt i statsbudsjettet. Noe som er mulig på grunn av økt skattevekst, en annen sammensetning av befolkningen og en mer effektiv organisasjon.Dette sa Lillesands rådmann Halvard Aglen da han i går presenterte sitt budsjettforslag for presse og politikere. Lillesanderne kan faktisk ha atskillig å se fram til i året som kommer. Blant annet blir det storsatsing på barnehagesektoren. Målet er full dekning innen økonomiplanperioden. Alt neste år foreslår Aglen å legge inn 90 nye plasser. Og i 2008 ytterligere 60. Administrasjonen i kommunen forutsetter at det er private utbyggere som setter i gang, og at prosjektene er selvfinansierte. Men dersom forhandlinger med private aktører ikke fører fram, er man forberedt på å gjennomføre planene i egen regi. Det settes ellers av midler til ombygging av Borketun barnehage neste år. I tillegg trenger Hæstad barnehage renovering og et tilbygg. Ungdomsskolen renoveres

. Rådmannen legger inn 28 millioner til totalrenovering av Lillesand Ungdomsskole pluss finansiering av en paviljong. Renoveringen skal foregå over to år. I tillegg skal ulike skolebygg renoveres etter en egen prosjektplan. Investeringsrammen er 24 millioner.Allerede i 2001 ble det satt i gang med renovering av Møglestuhallen. Nå er hallen blitt 30 år, og det er påvist vesentlige mangler både ved takkonstruksjonen over svømmehallen, vannbehandlingsanlegget, garderober og gulv i svømmehallen. På grunn av vansker med å få entreprenør, er prosjektet blitt overført til 2007, og svømmehallen vil være stengt så lenge reparasjonene pågår. Ved Borkedalen skole blir det foreslått et nærmiljøanlegg i samarbeid med foreldrene. Gymsalene skal åpnes for trening på kveldstid gjennom idrettslagene, og ungdommer i Høvåg får et tilbud om kveldstaxi. I tillegg ønsker rådmannen at etablering av en helsestasjon for ungdom i Høvåg blir prioritert. BOLIGER.

Det blir en virkelig storsatsing på bygging av kommunale boliger. De med spesielle behov blir tilgodesett med 23 nye boenheter. Alle med nødvendig bemanning. Med dette vil kommunen langt på vei ha dekket behovet for grupper som trenger hjelp, alt fra utviklingshemmede til bostedsløse. Tilbudet til eldre og funksjonshemmede blir bedret ved å omgjøre den gamle delen av Dovreheimen til 24 nye boenheter. Brannstasjonen er vedtatt flyttet til Fyresmoen. Beregninger viser imidlertid at flyttekostnadene er høyere enn tidligere beregnet. I tillegg melder brannvesenet om behov for en ny tankvogn. Fra OPS-prosjektet er det meldt om et tilskudd. Investeringen er flyttet til 2008.Budsjettet blir endelig vedtatt 13. desember.Tekst: Jostein Blokhusjostein.blokhus@fvn.no - 38 11 35 73