Bildet ble tatt i forbindelse med 8. mars markeringen i Oslo i 2020. Bildet ble tatt i forbindelse med 8. mars markeringen i Oslo i 2020. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Enkelt forklart: Så langt har minoritetskvinnene kommet i likestillingskampen

Kun halvparten av kvinner med minoritetsbakgrunn er i arbeid. De er også mer utsatt for vold og negativ sosial kontroll. Men flere tar høyere utdannelse.

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars har Fædrelandsvennen rettet søkelyset mot likestillingskårene for minoritetskvinner.

Her har vi samlet statistikk som viser hvordan kvinner med minoritetsbakgrunn har det i det norske samfunnet.

Færre i arbeid

Tall fra SSB viser at ikke-vestlige innvandrerkvinner jobber mindre enn befolkningen ellers.

I 2019 var 64,5 prosent av kvinnene i landet i arbeid. Men bare 53,2 prosent av ikke-vestlige innvandrerkvinner var sysselsatt samme år. Vestlige innvandrere har høyere arbeidstilknytning enn snittet. I 2019 var 68,8 prosent i arbeid.

Kvinner fra Syria, Somalia og Pakistan har lavest grad av tilknytning til arbeidslivet.

Tjener mindre

Kvinner med minoritetsbakgrunn tjener mindre enn den øvrige befolkningen både fordi de er kvinner og fordi de er innvandrere. I 2019 tjente kvinner 88 prosent av menns lønn. Innvandrere tjente 85 prosent mindre enn den øvrige befolkningen.

Innvandrerkvinner tjente i snitt 93 prosent av det innvandrermenn tjener, og 90 prosent av det kvinner som ikke har innvandrerbakgrunn tjener.

Tar høyere utdannelse

Innvandrerkvinner er overrepresentert i statistikken over unge voksne som kun har grunnskole. Når det kommer til høyere utdannelse er forskjellen mellom menn og kvinner, langt mindre, viser en fersk SSB-rapport.

Flere rapporter de siste årene har pekt på at kvinner som er barn av innvandrere topper statistikken over dem som tar høyest utdannelse.

Møter diskriminering

Levekårsundersøkelsen viser at 16 % av innvandrere oppgir at de har opplevd forskjellsbehandling i arbeidslivet på grunn av sin innvandrerbakgrunn det siste året.

I ansettelsesprosesser diskrimineres innvandrerkvinner i mindre grad enn menn. Mannlige søkere med pakistanske navn har 41 % mindre sjanse for å bli innkalt til intervju, mens tilsvarende tall for kvinner med pakistanske navn er 17 %.

Får flere barn

Innvandrerkvinner får flere barn. I snitt fikk hver kvinne 1,53 barn i 2019. For innvandrerkvinner var tallet 1,77. Men innvandrerkvinner følger samme trend som befolkningen ellers – antall fødte barn går ned år for år.

Norge skiller seg ut i internasjonal sammenheng med tanke på støtte til mødres yrkesdeltakelse. Innvandrere til Norge kommer stort sett fra land der kjønnsrollene står mye sterkere. Derfor er det i større grad ventet at mor blir hjemme blant innvandrere. Barn av innvandrere er mer positive til mors yrkesdeltakelse.

Mer utsatt for vold

Kvinner og barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert ved krisesentrene. Tall fra 2018 viser at 65 prosent av beboerne på landets krisesentre hadde innvandrerbakgrunn.

Kvinner med minoritetsbakgrunn er også mer utsatt for æresrelatert vold. Dette er vold som utøves for å gjenopprette familiens ære, og forekommer i familier med sterke kollektivistiske og patriarkalske verdier. Jenter er særlig utsatt fordi jenters seksualitet er nært knyttet til familiens ære.

Eksempler på æresrelatert vold:

  • alvorlig psykisk vold / press
  • trusler, nedverdigelser
  • utstøtelse fra familien eller trusler om å bli utstøtt
  • legemsbeskadigelse
  • frihetsberøvelse
  • press til selvmord
  • æresdrap

Negativ sosial kontroll

Unge med foreldre født i Midtøsten, Nord-Afrika, Somalia, Sri Lanka, Pakistan, og Sør- og Øst-Asia har noe økt sannsynlighet for å oppleve negativ sosial kontroll sammenlignet med befolkningen for øvrig, viser en rapport fra IMDi.