MANDAL: Helse— og sosialutvalget mener nye betalingssatser må ses i sammenheng med kutte- og omstillingsprosessen kommunen står foran og har bedt formannskapet om en støtteerklæring for standpunktet om å legge forslaget fra etaten om økt egenbetaling på is.Men formannskapet var enig om at betalingen for kommunens tjenester helt og holdent var helse- og sosialutvalgets ansvar. Dermed ble saken sendt tilbake til helse- og sosialutvalget med beskjed om at det ikke kunne gjøres forsøk på å skyve formannskapet foran seg, men at det var utvalgets plikt å legge problemstillingen direkte fram for bystyret.Åse Lill Kimestad (Ap) og Åse Schmidt (Frp) uttrykte bekymring for at eldre med lav inntekt kunne bli rammet urimelig hardt, mens ordfører Kirsten H. Leschbrandt pekte på at kommunen er nødt til å øke betalingen for pleie- og omsorgstjenestene for å komme i balanse.Rådmann Tore Gullichsen minnet om at staten hadde fratatt kommunen rammetilskuddet og garanterte for at pleie- og omsorgsetaten la opp til betalingssatser som ville ramme den enkelte minst mulig.De nye betalingssatsene omfatter hjemmehjelp, miljøarbeid, husmorvikar, korttidsopphold i institusjon, trygghetsalarmer, middag og frokost for eldre i tillegg til økt husleie.Et enstemmig helse- og sosialutvalg har påpekt at eldre med lav inntekt må regne med å betale 11.000 kroner mer pr. år i leie for bolig og trygghetsalarm. På toppen kommer økt betaling for hjemmehjelpstjenester som utvalget mener kan bli en urimelig utgiftsøkning for mange brukere. Det advares spesielt mot å starte kutteprosessen før omstillingsprosessen.Utvalget frykter det kan resultere i at det kuttes på gale steder. Helse- og sosialutvalget uttaler at prosessen det er lagt opp til i kommunen, verken er god nok for brukere eller ansatte.