KRISTIANSAND: Overgrepene ligger langt tilbake i tid. Ifølge tiltalen skulle overgrepene mot datteren ha skjedd i perioden fra 1999 til 2001 mens datteren var i alderen fra fire til ti år. Påtalemyndigheten hevdet at overgrepene mot vennefamiliens datter skjedde i perioden fra 1993 til 1995 mens jenta var mellom fem og sju år.

Den tiltalte har hele tiden sterkt benektet at det har funnet sted noen overgrep.

TILTALEN: Etter 18 år reises det nye straffesak mot mann (60)

Anmeldelsen fra datteren kom i september 2001 og ble henlagt i 2002. Foreldelsesfristen for denne saken er utløpt, men det kan åpnes for ny sak dersom det kommer nye bevis i saken. Påtalemyndigheten mener at anmeldelsen om overgrep mot venneparets datter, som kom i september 2009, er et nytt bevis i saken som kan føre til at anmeldelsen fra datteren kan gjenåpnes og prøves for retten.

Kristiansand tingrett, som besto av meddommerne Hilda Helene Neset og Jo Vegard Aardal samt tingrettsdommer Lillian Skranefjell, har kommet til at den tiltalte må frifinnes.

I forholdet til anmeldelsen fra venneparets datter antyder retten at det «er noen holdepunkter som tilsier at tiltalte har begått seksuelle overgrep, men retten finner at det hefter så vidt mange usikkerhetsmomenter ved dette at han må frifinnes. Det vises til de svært strenge krav som gjelder i straffesaker», heter det i begrunnelsen.

Retten skriver blant annet:

Forklaringens betydning.

Retten legger til grunn at fornærmede, til tross for den usikkerheten hun gir uttrykk for — mener at de minnene hun har, gjenspeiler virkeligheten slik at hun har gitt en sann forklaring. Etter rettens vurdering er det imidlertid ikke bevist utover enhver rimelig tvil at fornærmedes forklaring også objektivt sett er den riktige. Det er en kjensgjerning at den menneskelige erindring ikke er statisk, men at den under forandringer over tid. Professor Johs. Andenæs har i sin bok ”Norsk straffeprosess” 4. utgave s. 175 ff uttalt følgende om vitnebeviset:

”Også den menneskelige erindring er skrøpeligere enn man gjerne forestiller seg. Det tar ofte lang tid fra iakttakelsen og til vitnet blir avhørt i retten. I mellomtiden undergår erindringsbildet forandringer. Glemselen er en aktivt skapende prosess. Ubevisst bearbeider og omformer vi erindringsstoffet, slik at det inntrer erindringsforskyvninger og erindringsforfalskninger. I denne prosessen spiller ønsker og innstillinger en betydelig rolle. Praktisk viktig er det at formen for avhøringen påvirker erindringsbildet ... ”

Sett på bakgrunn av den lange tiden som har gått, fornærmedes alder på den antatte gjerningstiden, samt den måten minnene har kommet fram på, finner retten at det er en reell fare for at fornærmede har bearbeidet sin erindring og blandet noen opplevelser med andre".

Tingretten legger også vekt på at tiltalte fortalte sin kompis, far til fornærmede, at han var blitt anmeldt av sin egen datter. Dommerne mener at dette ville ikke tiltalte gjort om han også hadde begått overgrep mot kameratens datter. Fornærmede skal også våren 2009, noen måneder før anmeldelsen, hatt et hjertelig møte med tiltalte og hans kone.

Overgrepene mot datteren.

Tingretten sier at det ikke er omtvistet at de angivelige straffbare forhold som datteren anmeldte er foreldet, men kan prøves på nytt dersom det foreligger nye bevis, i denne sammenheng anmeldelsen fra vennefamiliens datter. Retten mener at det foreligger ikke slike nye bevis.

"Retten finner at det sentrale beviset i denne saken er dommeravhøret fra 2001. Det kommer her fram flere opplysninger som tilsier at tiltalte har begått seksuelle overgrep mot datteren. Det må etter bevisførselen legges til grunn at tiltalte på flere måter har opptrådt uvanlig og påfallende når det gjelder å eksponere sin nakenhet og sette seg i situasjoner hvor grensene for straffbare seksuelle handlinger lett kan overskrides. Det er også mye som tyder på at dette har skjedd ved en eller flere anledninger. Retten finner likevel at det samlede bevisbildet medfører en usikkerhet vedrørende hva som faktisk skjedde. Straffbare seksuelle handlinger anses dermed ikke bevist utover enhver rimelig tvil».

Kristiansand tingrett skriver også at den vil bemerke at saken har bydd på vanskelige vurderinger, både når det gjelder materielle og prosessuelle spørsmål. «Retten har vært i tvil på flere punkter. Det følger imidlertid av straffelovens system og beviskrav at den tvil som foreligger vedrørende faktiske spørsmål skal komme tiltalte til gode». Av den grunn er saken knyttet til overgrep mot datteren avvist.

Siden tiltalte er frifunnet faller også kravet om erstatning bort.