MANDAL: Tallaksen er sterkt irritert over at Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmannen har avvist et tilbygg til ei hytte på Ufredsholmen der bygningsrådets flertall gikk inn for dispensasjon for bygging.— Det må bare slås fast at det ikke lenger er likhet for loven. Som settefylkesmann sørget fylkesmannen i Rogaland for at det ikke ble ubehagelig for Mandal kommune på Gismerøya, men til gjengjeld gjøres det ubehagelig for de fleste som ønsker å hygge seg på eiendommen sin i strandsonen, sier Sven Tallaksen.- Gang på gang opplever vi at Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder påklager avgjørelser i Mandal bygningsråd. Dermed oppnevnes fylkesmennene i Aust-Agder eller Rogaland som settefylkesmenn. Det er som å sette bukken til havresekken. Vedtaket til settefylkesmennene er endelig og kan ikke ankes. Jeg kan ikke kalle dette demokrati, uttaler Sven Tallaksen, som er medlem av bygningsrådet i Mandal.Tallaksen minner om at Mandal kommune har reist spørsmålet om lokaldemokratiets rolle overfor Miljøverndepartementet. Det skjedde da Fylkesmannen i Vest-Agder påklaget en dispensasjon bystyret gav med 40 mot 4 stemmer for oppføring av hytte. Fylkesmannen i Aust-Agder ble oppnevnt som settefylkesmann og omgjorde bystyrets vedtak.- Enkelte fylkesmannembeder praktiserer de såkalte innskjerpinger i strandsonen med større grad av nidkjærhet enn det som et bredt politisk flertall vil slutte opp om. Min tillit til ordningen med settefylkesmann i klagesaker er meget begrenset. Ordningen strider mot vanlige folks rettsoppfatning, uttaler Sven Tallaksen.Tallaksen beskylder Fylkesmannens miljøvernavdeling for ikke å vurdere den enkelte sak spesielt, men opptre som det er hakk i grammofonplata med innskjerping, nasjonale interesser og privatisering.- Resultatet er at enkeltmennesker utsettes for urimelig saksbehandling, sier Tallaksen. Han hevder tilbygget på Ufredsholmen er ett av de mest tilpassede prosjekter han har registrert i strandsonen. I innstillingen til bygningsrådet fremheves tilbyggets kvaliteter og pekes på at det vil være forholdsvis godt skjult i terrenget. Men samtidig understrekes at tilbygget vil øke det bebygde preget holmen og dermed kunne øke utbyggingspresset i området.- Måten det argumenteres på viser at saksbehandlerne har bestemt seg på forhånd uansett hvordan forholdet er i terrenget, sier Sven Tallaksen, som håper lokalpolitikerne kan stå imot fremstøtene for å bli utmattet av saksbehandlerne.