KRISTIANSAND: Fylkeslege Kristian Hagestad sier at situasjonen i Vest-Agder ikke er noe bedre enn ellers i landet. — En skal ikke sette behovet for flere pleiere opp mot legemangelen, men det er en kjensgjerning at pleieomsorg og bygninger har vært mest i fokus den senere tid. I forbindelse med tilsynsbesøk på sykehjem i Vest-Agder har legemangelen flere ganger avspeilet seg i blant annet mangel på journalføring og at det ikke har vær årlig legeoppfølging av hver enkelt pasient. Vi vet at eldre på sykehjem blir stadig sykere, ettersom sykehusene på grunn av knappe ressurser raskere må skrive dem ut. Samtidig som pasientene i kommunale institusjoner jevnt over har blitt eldre og sykere, er ressursene i form av antall legetimer stort sett stått på stedet hvil, sier Hagestad.I går hadde han et møte med representanter fra kommunehelsetjenesten på Vest-Agder sentralsykehus, om smittevern i kommunale institusjoner. - Møtet avdekket at kommunene helt klart har en del å gjøre før de har en forsvarlig smittevernberedskap. Vi opplever stadig oftere at eldre pasienter bringer med seg såkalte sykehusbakterier inn i kommunale institusjoner, sier fylkeslegen.En undersøkelse Statens helsetilsyn gjorde sommeren 1999, viste at det er behov for omtrent 50 flere legestillinger i norske sykehjem. Legene som har svart på spørreundersøkelsen mener likevel at det er minst like viktig å sikre nok sykepleiere, som å øke antallet legetimer i sykehjemmene. Undersøkelsen viser ellers at det er behov for å legge forholdene bedre til rette med legekontor og medisinsk utstyr for å sikre at pasientene på sykehjem får en god helsetjeneste.