KRISTIANSAND: — Jeg mener dødsulykkene brukes ukritisk, og for mer enn hva de er verdt. Veistandarden i seg selv skaper ingen ulykker. Det er det trafikantene som gjør. En ny vei er i seg selv ingen garanti for å redusere antall dødsfall i trafikken. Men bedre vei er bare en del av tiltakene som må til for å hindre at folk dør på veiene på Sørlandet, mener Liv Falkum, som sitter i referansegruppen for E 39 gjennom Vest-Agder.Hun mener argumentasjonen i stamveiaksjonen er for ensidig.- Dersom alle på veiene fulgte reglene og fartsgrensene, ville antall drepte og skadede i trafikken bli halvert. Dette kan dokumenteres i Trafikksikkerhetshåndboka, hevder Falkum, som mener veiaksjonistene kun tenker langsiktig.- Settes hastigheten ned og får vi politiet ut på veiene, ville dødsulykkene bli betraktelig redusert. Slike tiltak kan settes i verk umiddelbart, om man vil, sier Falkum, som ser flere faremomenter ved en forbedret stamvei.Flere ulykker

— En ny og såkalt bedre vei betyr mer trafikk og mer trafikk gir flere ulykker. En såkalt bedre vei øker ofte også hastighetsnivået. Motorvei A er imidlertid den sikreste veitypen. I tillegg til en ny vei med høy trafikksikkerhetsstandard må det brukes ulykkesforebyggende tiltak. Dette kan være i form av flere kontroller, informasjon og opplæring av trafikantene, sier Liv Falkum.Gruppeleder Torbjørn Urfjell i Sosialistisk Venstreparti (SV) i Kristiansand bystyre er motstander av stamveiaksjonen.- Etter min mening misbruker aksjonistene dødsulykkene. Samtlige dødsulykker på Agder brukes i kampen for veimidler til stamveien i landsdelen, som bare er en del av det totale veibildet, påstår Urfjell og har mer krutt på lager.- Aksjonistene tenker bedre fremkommelighet og er med på å legge til rette for flere dødsulykker. Det er farten som dreper, ikke veien, hevder Urfjell. Han påstår at bare tre av de 16 dødsulykkene på E 18/39 i fjor, kan ha dårlig veistandard som medvirkende årsak.Prosjektleder Knut Dannevig i «Bedre stamvei på Sørlandet» avfeier kritikken fra Urfjell.- Vi bruker ikke alle dødsulykker i vår argumentasjon. Vi holder oss til ulykkene på stamveiene, sier Dannevig, som også tilbakeviser at utbedret vei gir flere ulykker.- Statistikk fra Aust-Agder vegkontor viser at bedre vegstandard på E 18 vil redusere ulykkesfrekvensen betraktelig. Firefelts motorvei og midtrabatt vil bety færre ulykker. Hadde E 18 i Aust-Agder hatt en tilfredsstillende standard i perioden 1990-1999, ville man spart 1,4 milliarder kroner i samfunnskostnader, påstår Knut Dannevig. Han støtter kravet om kortsiktige tiltak på veiene i landsdelen, men påpeker at det ikke ligger i Agderrådets målsetting for stamveiaksjonen.