LILLESAND: Arkitekt Knut Haarklau bekrefter at han for fått muntlig forespørsel om å utarbeide en ny arealanalyse, som viser virkningen en eventuell flytteoperasjon vil få for omgivelsene i området.KrF's gruppeleder Arve Danielsen vil ikke kommentere den overraskende vendingen saken nå har fått. I stedet viser han til innlegg i lokalavisenJakten på nye premisser

Partiet vil ha avklart om det lar seg gjøre å plassere bygningsmassen til Sjømannshjemmet med i alt 24 pasienter på Dovre.KrF mener en slik analyse likevel er nødvendig i forbindelse med den planlagte utbygging på Dovreheimen — og at den dermed kan tjene to hensikter.Arve Danielsen sitter som kjent også som leder av byggekomiteen på Dovre.Samlet sett mener Kristelig Folkeparti at rapportene vil gi et riktig beslutningsgrunnlag med henblikk på en ny behandling av det omstridte vedtaket om utbygging på Sjømannshjemmet.Eventuelt til glede for de 1500 lillesanderne som har protestert mot utbyggingen. Og til skuffelse og frustrasjon for ansatte og fagpersonell, som hilser en samling av pasienter med aldersdemens velkommen til Sjømannshjemmet.Kvalitetssikring

Det politiske miljøet i Lillesand tar utspillet fra Kristelig Folkeparti til etterretning.Varaordfører Paul Flaa (Ap) sier det slik:- Vår holdning er klar. Vi ønsker at utbyggingen av nye omsorgsboliger skjer på Sjømannshjemmet. Saken har hatt en grundig gjennomgang tidligere. Viser rapporten for øvrig at det foreligger nye momenter av faglig eller økonomisk karakter, vil vi vurdere å ta utbyggingen av hagen opp på nytt. Men per i dag står vi fast på vedtaket som er fattet, sier Paul Flaa.Geir Ulf Gauslaa (SV) kommenterer utspillet på denne måten:- Kristelig Folkeparti ønsker åpenbart en ny gjennomgang av premissene i saken. Dette for å være ekstra sikre på at viktige ting er blitt oversett. Eller om det kan ha dukket opp nye forhold som vi ikke visste om. Vi hadde for øvrig en grundig gjennomgang av disse aspektene i saken for to år siden. Per i dag tyder det meste på at det er grunn å kjøre slik vi har bestemt, sier Geir Ulf Gauslaa.Olav Stålesen (H) sier han tar til etterretning at KrF nå vil ha vurdert muligheten for en samlet utbygging på Dovre satt opp mot utbyggingen av hagen foran Sjømannshjemmet- Vi imøteser nye opplysninger som gjør at Høyre får rett. Vi har tidligere sagt at vi så for oss en samlet løsning - ikke nødvendigvis på Dovre. Høyre utgjør mindretallet som ikke vil bygge ut Sjømannshjemmet. Jeg synes for øvrig det er synd at utspillet kommer nå - lenge etter at vedtaket er fattet. Planene er vedtatt og grundig vurdert. Høyre vil ha en slik gjennomgang for ett år siden, men det skjedde ikke da. Dukker det opp vesentlig nye momenter i saken, er vi åpne for en ny behandling, sier Stålesen.