Tidligere biskop i Agder og Telemark bispedømme, Erling Utnem, døde 11. november. Han ble utnevnt til biskop i 1973 og stod i dette embetet i 10 år til han i 1983 fant å måtte gå av på grunn av sviktende helse. Men som pensjonist fikk han mange aktive år som forkynner og foredragsholder, og han skrev flere bøker.Erling Utnem ble født i Hedrum 7. februar 1920. Etter at han i 1947 hadde tatt teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet og praktikum året etter, ble han ordinert til prestetjeneste. Han var først noen år reisesekretær i Studentlaget. I 1953 ble han lærer ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo, og i 1955 ble han ansatt som lærer ved Misjonsskolen i Stavanger. Fra 1967 var han residerende kapellan i Sarpsborg, inntil han i 1970 ble kalt til å være rektor ved praktisk-teologisk seminar ved Menighetsfakultetet. Etter tre år i denne stillingen ble han utnevnt til biskop. Han giftet seg i 1947 med sykepleier Aase Holden og sammen fikk de barna Stig, Jan-Oskar og Solveig. Biskop Erling Utnem var en aktiv og respektert kirkeleder ikke bare i eget bispedømme, men i mange menigheter rundt om i landet. Han hadde et klart syn for verdien av et samarbeid mellom den norske kirke og det frivillige lekmannsarbeidet, og ble på mange måter en brobygger mellom disse, og også i forholdet til frikirkene i vårt land.Han la aldri skjul på sitt teologiske konservative ståsted og deltok aktivt både muntlig og skriftlig i debattene på den kirkelige arena. Et typisk trekk ved Erling Utnem var at det gikk an å være uenig med ham, og likevel ha et hjertelig forhold til ham. På en bemerkelsesverdig god måte kombinerte han sin konservative, bekjennelsestro teologi med et klart sosialetisk engasjement. Han la stor vekt på den forpliktelse kirken har til å vise solidaritet med den fattige del av verden og til å være med og kjempe mot undertrykkelse og urettferdighet og for menneskeverd og rettferdig fordeling av livsgodene. Han var gjennom hele sitt liv evangelisten som prioriterte forkynnelsen av Guds ord høyt og brukte mye av sin tid og sine krefter til dette. Med mildhet og varme kalte han folk til omvendelse, bot og levende tro på Kristus.Han var læreren som ikke minst i sin bispetid la vekt på å være tilsynsmann som ønsket å stimulere sine medarbeidere til stadig å gå dypere inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter. Han hadde for øvrig i tillegg til sin presteutdannelse foretatt studier i lutherdommen i København og Uppsala, i Det nye testamentet i Basel og i praktisk teologi i Cambridge. Dette lot han sine medarbeidere nyte godt av. Han var hyrden som viste stor omsorg, ikke bare for menighetene men også for det enkelte mennesket. Han brukte mye av sin tid på samtaler med medarbeidere, og på å være rådgiver og sjelesørger. Han var misjonsmannen som selv deltok aktivt i misjonsarbeidet og som hadde en egen evne til å inspirere andre til innsats for misjonen blant Guds utvalgte folk, Israel, så vel som for verdensmisjonen. Erling Utnem var en biskop som vil bli husket for sin store innsats i kirken og i kristenlivet i vårt land. Som lærer på Misjonsskolen og rektor på Menighetsfakultetet kom han til å prege mange av sine studenter. I sin bispetid fikk han også internasjonale kontakter som visste å sette pris på ham og det han stod for. Han mistet sin kjære kone Aase i mai 2006. Hun hadde vært hans gode medarbeider og støtte gjennom alle år. De stod sammen i et langt liv i kirkens tjeneste og i Guds rikes arbeid. Mange takker Gud for det biskop Erling Utnem fikk gi og bety gjennom sin lange og trofaste tjeneste, og for det gode mennesket og medmennesket han var. Vi lyser fred over hans minne.Halvor BerganBiskop emeritus