FLEKKEFJORD: Direktoratet for Naturforvaltning har foreslått å gi kommunene økt selvstyre, ved at de blant annet skal kunne gi hytteeiere lov til å frakte bagasje og utstyr til hytta på snøscooter langs ubrøytet vei. Kommunene skal også få gi turistbedrifter adgang til å drive organisert snøscootersafari i bestemte løyper.I tillegg til Fylkesmannen i Vest-Agder er fylkesmennene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Østfold og Oslo/Akershus negative til å liberalisere regelverket som begrenser snøscooterkjøring i utmark. Økt trafikk

Generelt går kritikken fra de fleste fylkesmannsembetene på at en liberalisering vil føre til økt motorisert trafikk i utmark. Ordningen med leiekjøring, som i dag er med på å begrense snøscootertrafikken, vil kunne bli undergravd.Ifølge Kommunal Rapport, som har sammenlignet høringsuttalelsene, er fylkesmennene i Aust-Agder, Finnmark og Vestfold i hovedsak positive.Også hos de mest berørte innlandskommunene på Agder er meningene delte. Et samlet kommunestyre i Valle nærmest applauderer forslaget om å liberalisere regelverket. I høringsuttalelsen vises det spesielt til at kommunens saksbehandling av søknader om dispensasjon vil bli mye enklere. Valle er for øvrig den desidert største snøscooterkommunen både i Aust— og Vest-Agder. Kommunen ga i fjor alene over 520 hytteeiere tillatelse til å kjøre snøscooter.Katastrofe

Miljøvernleder Per Øyvind Grimsby i Sirdal sier at det ville være en katastrofe dersom de nye forskriftene ville føre til at den ubrøytede fjellveien mellom Brokke og Suleskard gjennom verneområdet i Setesdal Vesthei ble trafikkert av snøscootere.- Vi har et europeisk forvaltningsansvar for villreinstammen i dette området. Det ville være forferdelig dersom fjellveien vinterstid ville fremstå som en motorvei for snøscootere. Det er ikke for ingenting at åpningen av veien utsettes så lenge som mulig av hensyn til reinen, sier Per Øyvind Grimsby.Kritiske

Politidirektoratet er kritisk til å tillate kjøring med snøscooter på ubrøytede veier. Direktoratet mener generelt at det vil bli vanskeligere å håndheve de nye reglene. Når det gis en generell adgang til for eksempel å hente ved, vil mange som tas for ren lystkjøring kunne påberope seg at de var på vei til å hente ved.Ellers går både Norges Naturvernforbund og Bellona imot en liberalisering av dagens regelverk. Organisasjonene er bekymret for at dyrelivet vil lide som følge av økt trafikk og støy i fjell- og heiområder vinterstid. Også Statens naturforvaltningsråd er kritisk til forslaget om å gjøre det lettere å få tillatelse til å kjøre snøscooter i utmark.torbjorn.witzoe@fedrelandsvennen.no